Оператор Static

Декларира променлива или масив на ниво подпрограма (процедура или функция), така че стойностите на променливата или масива да се запазват след изход от подпрограмата. Важат и правилата за оператора Dim.

Икона Внимание

Операторът Static не може да се използва за дефиниране на масиви с променлива размер. Размерът на масивите трябва да е фиксиран.


Синтаксис:

Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Пример:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult, 0, "Резултатът е"

End Sub

 

' Функция за инициализиране на статичната променлива

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum As Integer = 40 ' минимален резултат на функцията

  If iInit = 0 Then ' проверка дали е инициализирана

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function