Оператор Global

Задава размера на променлива или масив на глобално ниво (т.е. не в процедура или функция), така че променливата или масивът е валиден във всички библиотеки и модули за текущата сесия.

Синтаксис:

Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Пример:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub