Оператор Public

Задава размера на променлива или масив на ниво модул (т.е. не в процедура или функция), така че променливата или масивът е валиден във всички библиотеки и модули.

Синтаксис:

Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Пример:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub