Оператор Option Explicit

Указва, че всяка променлива в кода на програмата трябва да е явно обявена с оператора Dim.

Синтаксис:

Option Explicit

Параметри:

Икона Внимание

Този оператор трябва да бъде поставен в модул преди изпълнимия програмен код.


Пример:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 To 10 ' Тук възниква грешка при изпълнение

        Rem

    Next i%

End Sub