Оператор Option Base

Дефинира подразбираната долната граница за масиви като 0 или 1.

Синтаксис:

Option Base { 0 | 1}

Параметри:

Икона Внимание

Този оператор трябва да бъде поставен в модул преди изпълнимия програмен код.


Пример:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub