Оператор Let

Присвоява стойност на променлива.

Синтаксис:

[Let] VarName=Expression

Параметри:

VarName: променлива, на която да бъде присвоена стойност. Стойността трябва да е съвместима с типа на променливата.

Икона Бележка

Както е в повечето диалекти на BASIC, ключовата дума Let не е задължителна.


Пример:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) ' връща 9

End Sub