Функция IsEmpty

Проверява дали променлива от типа Variant съдържа празна стойност (Empty). Тя показва, че променливата не е инициализирана.

Синтаксис:

IsEmpty (Var)

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

Var: променлива, която бъде проверена. Ако променливата от типа Variant съдържа стойността Empty, функцията връща True, в противен случай – False.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' Връща True

End Sub