Функция IsDate

Проверява дали стойността на низов или числов израз може да се преобразува до типа Date.

Синтаксис:

IsDate (Expression)

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

Expression: числов или низов израз, който да бъде проверен. Ако изразът може да бъде преобразуван към дата, функцията връща True, в противен случай – False.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Връща True

    sDateVar = "12121997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Връща False

End Sub