Оператор DefLng

Операторът DefLng установява подразбиран тип данни според диапазон от букви в случай, че не е зададена ключова дума или знак за деклариране на тип.

Синтаксис:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Параметри:

Characterrange: букви, определящи диапазона от променливи, за които искате да зададете подразбиран тип данни.

xxx: ключова дума, дефинираща подразбирания тип данни:

Ключова дума: Подразбиран тип данни

DefLng: Long

Пример:

' Дефиниране с префикс за променливи от даден тип:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefLng

    lCount = 123456789 ' lCount е променлива с неявен тип Long Integer

End Sub