Функция CStr

Преобразува числова стойност в низ.

Синтаксис:

CStr (Expression)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Expression: валиден низов или числов израз, който да бъде преобразуван.

Тип на израза и резултат от преобразуванието

Boolean:

Низ със стойност True или False.

Дата:

Низ, съдържащ датата и часа.

Null:

Грешка при изпълнение.

Празна стойност:

Низ без знаци.

Произволен израз:

Съответното число като низ.


Нулите в края на число с плаваща запетая не се включват във връщания низ.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub