Функция CInt

Преобразува низ или число в стойност от типа Integer.

Синтаксис:

CInt (Expression)

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван. Ако стойността на Expression е извън диапазона -32768…32767, LibreOffice Basic докладва грешка – препълване. За да преобразувате низов израз, числото трябва да е въведено като обикновен текст ("123.5") с подразбирания формат за числа на операционната система.

Тази функция винаги закръглява числата с дробна част към най-близкото цяло число.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub