Функция CDate

Преобразува низов или числов израз в стойност – дата.

Синтаксис:

CDate (Expression)

Връщана стойност:

Дата

Параметри:

Expression: низ или число, което трябва да бъде преобразувано.

Когато преобразувате низов израз, датата и часът трябва да съответстват или на някой от шаблоните за разпознаване, дефинирани в настройката за локал (вижте Инструменти - Настройки - Езикови настройки - Езици), или на формат на ISO за дата (в момента се приема само форматът с тиретата, напр. "2012-12-31"). В числовите изрази стойността вляво от десетичната запетая представя датата, започвайки от 31 декември 1899 г. Стойността вдясно от десетичната запетая представя часа.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleCDate

    MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00

    MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24

End Sub