Оператор Type

Служи за дефиниране на структури от данни, несвързани с UNO (struct).

Структурата от тип struct представлява подредена съвкупност от полета с данни, с която може да се работи като с едно цяло.

Синтаксис:

Type StructName

 DataField1 As TypeName1

 DataField2 As TypeName2

 (...)

End Type

Пример:

REM  *****  BASIC  *****

Type customer

 Name1 As String

 City As String

End Type

Sub setCustomer

 Dim oCustomer as new customer

 oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"

 oCustomer.City = "Berlin"

End Sub