Оператор Exit

Прекъсва Do…Loop, For…Next, функция или процедура.

Синтаксис:

виж Параметри

Параметри:

Exit Do

Валиден е само за напускане на цикъла в оператор Do…Loop. Изпълнението на програмата продължава от оператора след Loop. Ако операторите Do…Loop са вложени, управлението се предава на следващото по-външно ниво.

Exit For

Валиден е само за напускане на цикъла в оператор Do…Next. Изпълнението на програмата продължава от оператора след Loop. Ако операторите Do…Next са вложени, управлението се предава на следващото по-външно ниво.

Exit Function

Прекратява незабавно изпълнението на процедурата Function. Изпълнението на програмата продължава от оператора след извикването на Function.

Exit Sub

Предизвиква незабавен изход от процедурата Sub. Изпълнението на програмата продължава от оператора, непосредствено следващ извикването на Sub.

Икона Бележка

Операторът Exit не обозначава края на структура и не трябва да се бърка с End.


Пример:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 To 10 ' Запълваме масива с тестови данни

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' LinSearch претърсва TextArray:sList() за TextEntry:

' Връща индекса на елемента или 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem е намерен

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function