Оператор With

Задава обект като обект по подразбиране. Освен ако бъде декларирано друго име на обект, всички свойства и методи се отнасят за подразбирания обект до срещането на оператор End With.

Синтаксис:

With Object

 Statement block

End With

Параметри:

Използвайте With и End With, ако искате да се обърнете към няколко свойства или методи на един и същ обект.