Оператор Function

Дефинира подпрограма, която може да бъде използвана като израз, определяйки и типа на връщаната стойност.

Синтаксис

виж Параметри

Параметри:

Синтаксис

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

операторен блок

[Exit Function]

операторен блок

End Function

Параметър

Name: името на подпрограмата, която връща описаната стойност.

VarName: параметър, който се подава на подпрограмата.

Type: ключова дума за обявяване на тип.

Пример:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 To 10 ' Запълваме масива с тестови данни

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Linsearch претърсва TextArray:sList() за TextEntry:

' Връщаната стойност е индексът на елемента или 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem е намерен

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function