Оператор End

Завършва процедура или блок.

Синтаксис:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Параметри:

Използвайте оператора End по следния начин:

Оператор

End: не е задължително, но може да бъде поставен в подпрограма, за да прекрати изпълнението на програмата.

End Function: завършва оператор Function.

End If: отбелязва края на блок If…Then…Else.

End Select: отбелязва края на блок Select Case.

End Sub: завършва оператор Sub.

Пример:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Число от 1 до 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Число от 6 до 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "По-голямо от 8"

    Case Else

      Print "Извън диапазона от 1 до 10"

  End Select

End Sub