Функция Choose

Връща избрана стойност от списък с аргументи.

Синтаксис:

Choose (Index, Selection1[, Selection2, ... [,Selection_n]])

Параметри:

Index: числов израз, определящ коя стойност да бъде върната.

Selection1: израз, съдържащ една от възможните алтернативи.

Функцията Choose връща стойност от списъка с изрази според индексната стойност. Ако Index = 1, функцията връща първия израз в списъка, Ако Index = 2, се връща вторият израз и т.н.

Ако индексната стойност е по-малка от 1 или по-голяма от броя на изброените изрази, функцията връща стойност Null.

В следващия пример функцията Choose е използвана за избиране на низ измежду няколко низа, за да се образува меню:

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")

End Function