Оператор While...Wend

Когато изпълнението на програмата стигне до оператор While, условието се проверява. Ако има стойност False, изпълнението продължава директно след оператора Wend. Ако условието има стойност True, цикълът се изпълнява до Wend, след което управлението се връща на оператора While. Ако условието още е True, цикълът се изпълнява отново.

За разлика от оператора Do…Loop, цикълът While…Wend не може да бъде прекъснат с Exit. Никога не прекъсвайте цикъл While…Wend с GoTo, тъй като това може да предизвика грешка по време на изпълнение.

Циклите Do…Loop са по-гъвкави от While…Wend.

Синтаксис:

While условие [оператор] Wend

Пример:

Sub ExampleWhileWend

Dim stext As String

Dim iRun As Integer

  sText = "Това е къс текст"

  iRun = 1

  While iRun < Len(sText)

    If Mid(sText, iRun, 1) <> " " Then Mid(sText, iRun, 1, Chr(1 + Asc(Mid(sText, iRun, 1)))

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText, 0, "Кодиран текст"

End Sub