Оператор Select...Case

Изпълнява един или повече операторни блока според стойността на израз.

Синтаксис:

Select Case условие Case израз операторен блок [Case израз2 операторен блок][Case Else] операторен блок End Select

Параметри:

Условие: израз, който определя дали ще се изпълни операторният блок, следващ съответната клауза Case.

Израз: израз, съвместим с типа на израза „Условие“. Операторният блок, следващ клаузата Case, се изпълнява, ако Условие отговаря на Израз.

Пример:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Число от 1 до 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Число от 6 до 8"

    Case 8 To 10

      Print "По-голямо от 8"

    Case Else

      Print "Извън диапазона от 1 до 10"

  End Select

End Sub