Условни оператори

Следните оператори се базират на условия.

Оператор If...Then...Else

Определя един или повече операторни блока, които да се изпълнят само ако дадено условие е удовлетворено.

Оператор Select...Case

Изпълнява един или повече операторни блока според стойността на израз.

Оператор IIf

Връща един от два възможни резултата според логическата стойност на оценяван израз.