Цели числа

Следващите функции закръгляват дробни числа до цели.

Функция Fix

Връща цялата част на от стойността на числов израз, премахвайки дробната част.

Функция Int

Връща цялата част на число.