Експоненциални и логаритмични функции

LibreOffice Basic поддържа следните експоненциални и логаритмични функции.

Функция Exp

Връща основата на натуралния логаритъм (e = 2,718282…), повдигната на зададена степен.

Функция Log

Връща натуралния логаритъм на число.