Операция Mod

Връща целочисления остатък от деление.

Синтаксис:

Result = Expression1 Mod Expression2

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Result: числов израз, който съдържа остатъка от делението.

Expression1, Expression2: числовите изрази, чиито стойности искате да разделите.

Пример:

Sub ExampleMod

  Print 10 Mod 2.5 ' връща 0

  Print 10 / 2.5 ' връща 4

  Print 10 Mod 5 ' връща 0

  Print 10 / 5 ' връща 2

  Print 5 Mod 10 ' връща 5

  Print 5 / 10 ' връща 0.5

End Sub