Математически операции

Следните математически операции се поддържат в LibreOffice Basic.

Тази глава съдържа кратък преглед на всички аритметични операции, които може да са ви необходими за изчисления в програма.

Операция „-“

Изважда две стойности.

Операция „*“

Умножава две стойности.

Операция „+“

Събира две стойности.

Операция „/“

Разделя две стойности.

Операция „^“

Повдига число на степен.

Операция Mod

Връща целочисления остатък от деление.