Операция XOR

Комбинира стойностите на два израза чрез изключващо „ИЛИ“.

Синтаксис:

Result = Expression1 Xor Expression2

Параметри:

Result: числова променлива, в която да се запази резултатът от операцията.

Expression1, Expression2: изразите, чиито стойности искате да комбинирате.

Изключващото „ИЛИ“ между два булеви израза дава в резултат True само ако стойностите им са различни помежду си.

Побитовото изключващо „ИЛИ“ установява даден бит в единица ако съответният му бит е единица само в една от двете стойности.

Пример:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB Xor vB > vC ' връща 0

  vOut = vB > vA Xor vB > vC ' връща -1

  vOut = vA > vB Xor vB > vD ' връща -1

  vOut = (vB > vD Xor vB > vA) ' връща 0

  vOut = vB Xor vA ' връща 2

End Sub