Операция Or

Изчислява дизюнкцията (логическо „ИЛИ“) на два израза.

Синтаксис:

Result = Expression1 Or Expression2

Параметри:

Result: числова променлива, в която да се запази резултатът от дизюнкцията.

Expression1, Expression2: изразите, чиито стойности искате да комбинирате чрез дизюнкция.

Дизюнкцията на два булеви израза има стойност True, ако поне един от тях има стойност True.

При побитовата дизюнкция всеки бит от резултата е единица ако поне един от съответните му битове в двете стойности е единица.

Пример:

Sub ExampleOr

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1

  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1

  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1

  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0

  vOut = vB Or vA ' 10

End Sub