Операция AND

Комбинира две стойности с логическо „И“.

Синтаксис:

Result = Expression1 And Expression2

Параметри:

Result: числова променлива, в която да се запази резултатът от конюнкцията.

Expression1, Expression2: изразите, чиито стойности желаете да комбинирате.

Булеви изрази, комбинирани с And, дават резултат True (истина) само ако и двата израза имат стойност True:

True And True връща True; за всички други комбинации резултатът е False (лъжа).

Операцията And може да се използва и за сравняване на битове с еднакви позиции в две числови стойности.

Пример:

Sub ExampleAnd

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vVarOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vVarOut = A > B And B > C ' връща -1

  vVarOut = B > A And B > C ' връща 0

  vVarOut = A > B And B > D ' връща 0

  vVarOut = (B > D And B > A) ' връща 0

  vVarOut = B And A ' връща 8 като резултат от побитовата конюнкция на аргументите

End Sub