Функция Err

Връща кода на грешката, възникнала по време на изпълнение на програмата.

Синтаксис:

Err

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Функцията Err се използва в подпрограмите за обработка на грешки, за да се определи грешката и действието за коригирането й.

Пример:

Sub ExampleError

On Error Goto ErrorHandler ' Настройка на обработката на грешки

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Грешка заради несъществуващ файл

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Грешка " & Err & ": " & Error$ + Chr(13) + "Ред: " + Erl + Chr(13) + Now, 16, "Възникна грешка"

End Sub