Константи на Basic

Константи, използвани в програмите на Basic

Булеви константи

Име

Тип

Стойност

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Пример:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Математическа константа

Име

Тип

Стойност

Pi

Double

3.14159265358979


Пример:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Обектни константи

Име

Тип

Употреба

Empty

Variant

Стойността Empty означава, че променливата не е инициализирана.

Null

null

Показва, че променливата не съдържа данни.

Nothing

Object

Присвойте на променлива обекта Nothing, за да отмените предишно присвояване.


Пример:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Допълнителни константи на VBA

Следните константи са достъпни, когато е включен режимът на съвместимост с VBA.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Наименувана константа

Шестнайсетична (десетична) стойност

Описание

vbCr

\x0D (13)

CR - нов абзац

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - нов абзац и нов ред

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - нова страница

vbLf

\x0A (10)

LF - нов ред

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) за 32-битов Windows

\x0A (10) за други 64-битови системи

LF или CRLF

vbNullString

""

Низ със стойност null

vbTab

\x09 (9)

HT - хоризонтална табулация

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - вертикална табулация