Функция Timer

Връща броя на секундите, изминали от полунощ.

Икона Бележка

За да извикате функцията Timer, трябва първо да обявите променлива и да й присвоите типа данни Long, иначе че бъде върната стойност от тип Date.


Синтаксис:

Timer

Връщана стойност:

Дата

Пример:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec, 0, "Секунди от полунощ"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour, 2) & ":" & Right("00" & lMin, 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "Часът е"

End Sub