Оператор SetAttr

Променя атрибутите на зададен файл.

Синтаксис:

SetAttr FileName As String, Attribute As Integer

Параметри:

FileName: име на файла, за който се задават атрибути, включително пътя. Ако не въведете път, SetAttr търси файла в текущата директория. Пътят може да е във вид на URL.

Attribute: комбинация от битове, задаваща атрибутите, които желаете да добавите или премахнете:

Стойност

Наименувана константа

Стойност

Дефиниция

ATTR_NORMAL

0

Нормални файлове.

ATTR_READONLY

1

Файлове само за четене.

ATTR_HIDDEN

2

Скрит файл.


Можете да зададете няколко атрибута, комбинирайки съответните стойности с логическа операция OR.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

53 Файлът не е намерен

70 Отказан достъп

Пример:

Sub ExampleSetGetAttr

 On Error Goto ErrorHandler ' Местоназначение за обработка на грешки

 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"

 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0

 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY

 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )

 End

ErrorHandler:

 Print Error

 End

End Sub