Оператор Name

Преименува съществуващ файл или директория.

Синтаксис:

Name OldName As String As NewName As String

Параметри:

OldName, NewName: низов израз – име на файл заедно с пътя. Може да са зададени във вид на URL.

Пример:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Файлът вече съществува."

End If

End

End Sub