Оператор MkDir

Създава нова директория върху носител на данни.

Синтаксис:

MkDir Text As String

Параметри:

Text: низов израз, задаващ името и пътя на създаваната директория. Може да бъде във вид на URL.

Ако пътят не е определен, директорията се създава в текущата директория.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

76 Пътят не е намерен

Пример:

Sub ExampleFileIO

' Пример за функциите за управление на файлове

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 As String ="Test"

Const sFile2 As String = "Copied.tmp"

Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1, 16) = "" Then ' Съществува ли директорията?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile, 0, "Създаване на директория"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()), 0, "Текуща директория"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime(sFile), 0, "Час на създаване"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileLen(sFile), 0, "Дължина на файла"

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr(sFile), 0, "Атрибути на файла"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Преименуване в същата директория

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr(sFile, 0) 'Изтриваме всички атрибути

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr(sFile), 0, "Нови атрибути на файла"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Преобразува системен път в URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' Двоеточие в DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function