Функции за извеждане върху екрана

В този раздел са описани функции, които служат за извеждане на информация върху екрана.

Оператор MsgBox

Показва диалогов прозорец със съобщение.

Функция MsgBox

Показва диалогов прозорец със съобщение и връща стойност.

Оператор Print

Извежда зададените низове или числови изрази в диалогов прозорец или файл.