Примери за програмиране на елементите за управление в редактора на диалогови прозорци

Следващите примери са за нов диалогов прозорец с име „Dialog1“. Използвайки инструментите от лентата Кутия с инструменти в редактора на диалози, добавете следните елементи за управление: поле за отметка с име „CheckBox1“, поле за етикет с име „Label1“, бутон с име „CommandButton1“ и списъчно поле с име „ListBox1“.

Икона Внимание

Спазвайте главните и малките букви, когато прикачвате елемент за управление към променлива за обект.


Глобална функция за зареждане на диалогови прозорци

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Показване на диалогов прозорец

REM Дефиниции на глобални променливи

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Четене или редактиране свойствата на елементи за управление в програмата

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM Получаване на модела на диалоговия прозорец

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM Показване текста на етикета Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM Задаване на нов текст за етикета Label1

  oLabel1.Text = "Нови файлове"

  REM Показване на свойствата на модела за полето CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM Задаване на ново състояние за модела на полето CheckBox1

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM Показване на свойствата на модела за бутона CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM Показване на свойствата на бутона CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM Изпълняване на диалоговия прозорец

  oDialog1.Execute()

End Sub

Добавяне на елемент в списъчно поле

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM Добавя нов елемент в ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("Нов елемент" & iCount,0)

End Sub

Премахване на елемент от списъчно поле

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM Премахване на първия елемент от списъчното поле

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub