Inxertar una imaxe dende un ficheru

  1. Calque nel documentu, ellí onde deseye inxertar la imaxe.

  2. Choose Insert - Image - From File.

  3. Busque el ficheru d'imaxe que deseye inxertar y calque Abrir.

De forma predeterminada, la imaxe inxertada céntrase sobre'l párrafu nel que calque.

Inxertar imaxes

Inxertar imaxes dende Gallery cola función abasnar y asitiar

Inxertar una imaxe por aciu esc√°ner

Inxertar imaxe dende LibreOffice Draw o Impress

Inxertar una gr√°fica de Calc nun documentu de testu