Ferramientes

Equí va poder abrir y editar un catálogu de símbolos, o importar una fórmula esterna como ficheru. Pue afitase la interfaz del programa a les sos necesidaes. Tamién puen modificase les opciones qu'ufierta'l programa.

Otros

Abre'l diálogu Símbolos, onde pue escoyer un símbolu pa inxertalo na fórmula.

Importar fórmula

Con esti comandu abrirá un diálogu pa importar una fórmula.

Import MathML from Clipboard

This command transforms MathML clipboard content to StarMath and inserts it at the current cursor position.

Personalizar

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opciones

Esti comandu abre un cuadru de diálogu p'axustar el programa a les preferencies individuales del usuariu.