Join Function

Devuelve una cadena a partir de delles subcadenas d'una matriz.

Sintaxis:

Join (Testu As String Array, allindiador)

Valor de torna:

Cadena

Parámetros:

Testu: Una matriz de cadenes.

Allindiador (opcional): Un caráuter que s'utiliza pa dixebrar les subcadenas na cadena resultante. L'allindiador predetermináu ye'l caráuter espaciu. Si l'allindiador ye una cadena de longitud cero "", les subcadenes xunir ensin utilizar nengún separador.

Exemplu:

Dim a(3)

Sub main()

  a(0) = "ABCDE"

  a(1) = 42

  a(2) = "MN"

  a(3) = "X Y Z"

  JStr = Join1()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join2()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join3()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

End Sub

 

Function Join1()

  Join1 = Join(a(), "abc")

End Function

 

Function Join2()

  Join2 = Join(a(), ",")

End Function

 

Function Join3()

  Join3 = Join(a())

End Function

 

Function Split1(aStr)

  Split1 = Split(aStr, "D")

End Function

 

Sub Show(JoinStr, TheArray)

  l = LBound(TheArray)

  u = UBound(TheArray)

  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)

  For i = l To u

    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)

  Next i

  MsgBox total$

End Sub