ConvertFromURL Function

Convierte un ficheru URL nun nome de ficheru pal sistema.

Sintaxis:

ConvertFromURL(nomeficheru)

Valor de torna:

Cadena

Par√°metros:

NomeFicheru: Un nome de ficheru como cadena.

Error codes:

5 Llamada a procedimientu non v√°lida

Exemplu:

systemFile$ = "c:\carpeta\miotestu.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$