IIf Statement

ከ ሁለቱ የሚቻሉ ተግባሮች መካከል አንዱን ውጤት ይመልሳል: እንደ ሁኔታው እንደ ሎጂክ ዋጋ እንደሚገመገመው መግለጫ አይነት

አገባብ:

Iከሆነ (መግለጫ: መግለጫ እውነት: መግለጫ ሀሰት)

ደንቦች:

መግለጫ: ማንኛውንም መግለጫ እርስዎ መመርመር የሚፈልጉትን: መግለጫው የሚመረምር ከሆነ ወደ እውነት ተግባር ይመልሳል ውጤት ለ እውነት መግለጫ ያለ በለዚያ ይመልሳል ውጤት ለ ሀሰት መግለጫ

እውነት መግለጫ: ሀሰት መግለጫ: ማንኛውም መግለጫ አንዱን ይመልሳል እንደ ተግባር ውጤት: እንደ ሎጂካል ምርመራው ይለያያል

የ ስህተት ኮዶች:

5 ዋጋ የሌለው የ አሰራር ጥሪ