መሰረታዊ መደበኛ

መደበኛ የ ተጠቀሙት በ መሰረታዊ ፕሮግራም ውስጥ

የ ቡሊያን መደበኛ

ስም

አይነት

ዋጋ

True

Boolean

1

False

Boolean

0


ለምሳሌ:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

የ ሂሳብ መደበኛ

ስም

አይነት

ዋጋ

Pi

Double

3.14159265358979


ለምሳሌ:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

የ እቃ መደበኛ

ስም

አይነት

አጠቃቀም

Empty

Variant

ባዶ ዋጋ የሚያመለክተው ተለዋጩ አለ መጀመሩን ነው

Null

null

ይህ የሚያሳየው ተለዋጩ ዳታ አለ መያዙን ነው

Nothing

Object

መመደቢያ ለ ምንም እቃ ለ ተለዋዋጭ ያለፈውን ስራ ለ ማስወገድ


ለምሳሌ:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

ተጨማሪ የ VBA መደበኛ

የሚቀጥለው መደበኛ ዝግጁ ነው ለ VBA ተስማሚነት ዘዴ ካስቻሉ

የ ማስጠንቀቂያ ምልክት

ይህ ተግባር የሚቻለው ከ አረፍተ ነገር ጋር ነው ምርጫ የ VBA ድጋፍ 1 ከሚፈጸመው ኮድ በፊት በ ክፍሉ ውስጥ ነው


የ ተሰየመ መደበኛ

ሄክሳ ዴሲማል (ዴሲማል) ዋጋ

መግለጫ

vbCr

\x0D (13)

CR - Carriage return

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Carriage return and line feed

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - Line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for 32-bit Windows

\x0A (10) for other 64-bit systems

LF or CRLF

vbNullString

""

ባዶ ሀረግ

vbTab

\x09 (9)

HT - የ አግድም tab

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - የ ቁመት tab