Kalkylbladsfunktioner

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Det här avsnittet innehåller beskrivningar av funktioner för kalkylblad tillsammans med exempel.

Infoga - Funktion - Kategori Kalkylblad

GETPIVOTDATA

Funktionen GETPIVOTDATA returnerar ett resultatvärde från en pivottabell. Värdet specificeras med hjälp av fält- och objektnamn, och förblir därför giltigt även om layouten för pivottabellen ändras.

Syntax

Två olika syntaxdefinitioner får användas:

GETPIVOTDATA(Målfält; pivottabell; [Fält 1; Objekt 1; ... ])

GETPIVOTDATA(pivottabell; villkor)

Den andra syntaxen används om två parametrar anges, varav den första parametern är en referens till en cell eller ett cellområde. Den första syntaxen används i alla övriga fall. Funktionsguiden visar den första syntaxen.

Första syntax

Målfält är en sträng som väljer ett av pivottabellens datafält. Strängen kan vara namnet på källkolumnen, eller det datafältsnamn som visas i tabellen (t.ex. "Summa - Försäljning").

pivottabell är en referens till en cell eller ett cellområde som är placerat i en pivottabell eller som innehåller en pivottabell. Om cellområdet innehåller flera pivottabeller så används den tabell som skapades senast.

Om inga par med Fältnamn / Objektnamn anges returneras totalsumman. Annars utgör varje par ett ytterligare villkor som resultatet måste uppfylla. Fältnamn är namnet på ett fält i pivottabellen. Objektnamn är namnet på ett objekt från det fältet.

Om pivottabellen endast innehåller ett enda resultatvärde, som uppfyller alla villkor, eller ett resultat för delsumma som summerar alla matchande värden, returneras det resultatet. Om det inte finns något matchande resultat, eller flera stycken utan delsumma, returneras ett fel. De här villkoren gäller för resultat som ingår i pivottabellen.

Om dina källdata innehåller poster som är dolda med inställningar för pivottabellen ignoreras posterna. Ordningsföljden för Fält/Objekt-paren saknar betydelse. Fält- och objektnamnen är inte skiftlägeskänsliga.

Om inget villkor angetts för ett sidfält används fältets markerade värde implicit. Om ett villkor angetts för ett sidfält måste det matcha fältets markerade värde (annars returneras ett fel). Sidfälten är de fält som är placerade högst upp till vänster i en pivottabell och du kan fylla dem med information via området "Sidfält" i dialogrutan Layout för pivottabell. I varje sidfält kan du markera ett objekt (värde) som sedan inkluderas i beräkningen.

Värden för delsumma från pivottabellen används endast om du använder funktionen "auto" (utom när de anges i villkoret, se Andra syntax nedan).

Andra syntax

pivottabell har samma innebörd som i den första syntaxen.

Villkor är en blankstegsavgränsad lista. Posterna kan omges med citattecken (enkla citattecken). Hela strängen måste omges av citattecken (dubbla citattecken), såvida du inte refererar till strängen från en annan cell.

En av posterna kan vara datafältets namn. Datafältets namn kan endast utelämnas på villkor att pivottabellen endast innehåller ett datafält.

Var och en av de andra posterna anger ett villkor med utseendet Fält[Objekt] (med literala tecken [ och ]), eller endast Objekt om objektnamnet endast förekommer en gång i pivottabellen.

Ett funktionsnamn kan läggas till i formeln Fält[Objekt;Funktion], vilket gör att villkoret endast matchar delsummor som använder den funktionen. Möjliga funktionsnamn är Summa, Antal, Genomsnitt, Max, Min, Produkt, Antal (endast tal) Stdav (exempel), StdAvP (population), Varians (exempel) och VariansP (population). De är inte skriftlägeskänsliga.

LETARAD

Vertikal sökning med hänvisning till angränsande celler till höger. Den här funktionen kontrollerar om ett specifikt värde finns i matrisens första kolumn. Funktionen returnerar sedan värdet i samma rad i kolumnen som heter Index. Om parametern Sorteringsordning utelämnas eller är inställd på SANT eller ett, förutsätts det att informationen sorteras i stigande ordning. Om ett exakt Sökkriterium inte hittas returneras det senaste värdet som är mindre än kriteriet. Om Sorteringsordning är inställd på FALSKT eller noll måste en identisk matchning hittas, annars resulterar det i felmeddelandet Fel: Värdet finns inte. Med värdet noll behöver följaktligen inte data sorteras i stigande ordning.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

=LETARAD(Sökkriterium; Matris; Index; Sorteringsordning)

Sökkriterium är det värde som eftersöktes i matrisens första kolumn.

Matris är referensen, som utgör åtminstone två kolumner.

Index är numret på den kolumn i matrisen som innehåller värdet som ska returneras. Den första kolumnen har nummer 1.

Sorteringsordning är en valfri parameter som anger om den första kolumnen i matrisen sorteras i stigande ordning. Ange det booleska värdet FALSKT eller noll om den första kolumnen inte sorteras i stigande ordning. Sorterade kolumner kan genomsökas snabbare och funktionen returnerar alltid ett värde även om sökvärdet inte har någon identisk matchning, om värdet ligger mellan det lägsta och högsta värdet i den sorterade listan. I osorterade listor måste sökvärdet vara en identisk matchning. Annars returnerar funktionen följande meddelande: Fel: Värdet finns inte.

Hantering av tomma celler

Exempel

Om du vill ange antalet huvudrätter på menyn i cell A1, visas rättens namn som text i den angränsande cellen (B1) omedelbart. Numret för Namntilldelningen ingår i D1:E100-matrisen. D1 innehåller 100, E1 innehåller namnet Vegetarisk soppa, osv. för hundra menyposter. Antalet i kolumn D sorteras i stigande ordning; och därför är inte den valfria parametern Sorteringsordning nödvändig.

Infoga följande formel i B1:

=LETARAD(A1;D1:E100;2)

Så snart du skriver in ett nummer i A1 visas i B1 den motsvarande texten som står i den andra kolumnen till referensen D1:E100. Om du skriver in ett icke-existerande nummer visas texten med det närmast lägre numret. Om du vill förhindra det infogar du FALSK som sista parameter i formeln. Då visas ett felmeddelande om ett icke-existerande nummer skrivs in.

KOLUMNER

Returnerar antalet kolumner i en given referens.

Syntax

KOLUMNER(Matris)

Matris är referensen till ett cellområde vars totala kolumnantal ska räknas fram. Argumentet kan också vara en enda cell.

Exempel

=KOLUMNER(B5) returnerar 1 eftersom en cell endast innehåller en kolumn.

=KOLUMNER(A1:C5) är lika med 3. Referensen utgör tre kolumner.

=KOLUMNER(Kanin) returnerar 2 om Kanin är det namngivna området (C1:D3).

KOLUMN

Returnerar kolumnnummer för en cellreferens. Om referensen gäller en cell returneras cellens kolumnnummer. Om parametern är ett cellområde returneras motsvarande kolumnnummer i en enradig matris, om formeln anges som en matrisformel. Om funktionen KOLUMN med en områdesreferens som parameter inte används i en matrisformel, så bestäms bara kolumnnumret för den första cellen i området.

Syntax

KOLUMN(Referens)

referens är referensen till en cell eller ett cellområde vars första kolumnnummer ska hittas.

Om Du inte anger någon referens, så fastställs kolumnnumret för den cell i vilken formeln matas in. LibreOffice Calc sätter automatiskt referensen till den aktuella cellen.

Exempel

=KOLUMN(A1) är lika med 1. Kolumn A är den första kolumnen i tabellen.

=KOLUMN(C3:E3) är lika med 3. Kolumn C är den tredje kolumnen i tabellen.

=KOLUMN(D3:G10) returnerar 4 eftersom kolumn D är den fjärde kolumnen i tabellen och KOLUMN-funktionen inte används som en matrisformel. (I sådana fall används alltid det första värdet i matrisen som resultat.)

{=KOLUMN(B2:B7)} och =KOLUMN(B2:B7) returnerar båda 2 eftersom referensen endast innehåller kolumn B som den andra kolumnen i tabellen. Eftersom enradiga områden endast har ett kolumnnummer är det oväsentligt om formeln används som en matrisformel.

=KOLUMN() returnerar 3 om formeln har angetts i kolumn C.

{=KOLUMN(Kanin)} returnerar den enradiga matrisen (3, 4) om "Kanin" är det namngivna området (C1:D3).

INDIREKT

Returnerar den referens som anges med en textsträng. Den här funktionen kan också användas om du vill returnera området för en motsvarande sträng.

För interoperabilitet stöder ADRESS- och INDIREKT-funktionerna en optimal parameter för att specificera om R1C1-adressnotationen istället för den valiga A1-notation bör användas.

I ADRESS infogas parametern som den fjärde parametern och den valfria parametern flyttas till femte position.

I INDIREKT läggs parametern till som den andra parametern.

I båda funktionerna, om argumentet anges med värdet 0, används R1C1-notationen. Om argumentet inte ges eller har ett annat värde än 0 används A1-notationen.

Vid R1C1-notation returnerar ADRESS adressträngar som använder utropstecken '!' som avgränsare för tabellnamn, och INDIREKT beräknar att utropstecknet ska vara avgränsare för tabellnamn. Båda funktionerna använder fortfarande '.' som avgränsare för tabellnamn med A1-notation.

ADRESS-funktionerna som visar ett tabellnamn som fjärde parameter kommr att ändra tabellnamnet så att det blir den femte parametern när dokument öppnas i ODF 1.0/1.1-format. En ny fjärde parameter med värdet 1 infogas.

Om ADRESS-funktionerna har en fjärde parameter kommer denna att tas bort när ett dokument sparas i ODF 1.0/1.1-format.

Note.png Spara inte en tabell i det gamla ODF 1.0/1.1-formatet om ADRESS-funktionens nya fjärde parameter har använts med ett värde på 0.
Note.png INDIREKT-funktionen sparas utan konvertering till ODF 1.0/1.1-format. Om den andra parametern var närvarande kommer en äldre version av Calc returnera ett fel för den funktionen.

Syntax

INDIREKT(Ref; A1)

Ref representerar en referens till en cell eller ett område (i textformat) dit innehåll ska returneras.

A1 (valfritt) - om du anger 0 används R1C1-notation. Om den här parametern saknas eller har ett annat värde än 0 så används A1-notation.

Note.png Om du öppnar ett Excel-kalkylblad som använder indirekta adresser som beräknats från strängfunktioner, översätts tabelladresserna inte automatiskt. Till exempel Excel-adressen i INDIREKT("filnamn!kalkylbladsnamn"&B1) konverteras inte till Calc-adressen i INDIREKT("filnamn.tabellnamn"&B1).

Exempel

=INDIREKT(A1) är lika med 100 om A1 innehåller C108 som en referens och cell C108 innehåller värdet 100.

=SUMMA(INDIREKT("a1:" & ADRESS(1;3))) räknar samman cellerna i A1-området upp till den cell vars adress definieras av rad 1 och kolumn 3. Detta innebär att området A1:C1 räknas samman.

INDEX

INDEX returnerar ett underordnat område, som definieras av rad och kolumnnummer eller ett valfritt områdesindex. INDEX returnerar en referens eller ett innehåll beroende på sammanhanget.

Syntax

INDEX(Referens; Rad; Kolumn; Område)

Referens är en referens som antingen anges direkt eller genom att ett områdesnamn anges. Om referensen består av flera områden måste du sätta referensen eller områdesnamnet inom parentes.

Rad (valfritt) representerar referensområdets radindex dit ett värde returneras. Om det är noll (ingen specifik rad) returneras alla refererade rader.

Kolumn (valfritt) representerar referensområdets kolumnindex dit ett värde ska returneras. Om det är noll (ingen specifik kolumn) returneras alla refererade kolumner.

Område (valfritt) representerar index för underområdet om referensen gäller ett större område.

Exempel

=INDEX(Priser;4;1) returnerar värdet från rad 4 och kolumn 1 i det databasområde som är definierat i Data - Definiera som Priser.

=INDEX(SummaX;4;1) returnerar värdet från området SummaX i rad 4 och kolumn 1 som angavs i Infoga - Namn - Definiera.

=INDEX(A1:B6;1) returnerar en referens till den första raden i A1:B6.

=INDEX(A1:B6;0;1) returnerar en referens till den första kolumnen i A1:B6.

=INDEX((multi);4;1) anger värdet i rad 4 och kolumn 1 i området, som du namnger under Infoga - Namn - Infoga som multi. Det större området kan innehålla flera rektangulära områden, alla med en rad 4 och kolumn 1. Om du vill använda det andra blocket i det större området anger du nummer 2 som parametern område.

=INDEX(A1:B6;1;1) anger värdet i området högst upp till vänster i A1:B6.

=INDEX((multi);0;0;2) returnerar en referens till det andra området i det större området.

FELTYP

Returnerar talet som motsvarar ett felvärde som uppstår i en annan cell. Med hjälp av det här talet kan du skapa en meddelandetext.

Om ett fel inträffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt värde.

Note.png Statuslisten visar en fördefinierad felkod från LibreOffice när du klickar i den cell som innehåller felet.

Syntax

FELTYP(referens)

referens är en referens till en cell i vilken ett fel har rapporterats.

Exempel

Om cell A1 visar Err:518, returnerar funktionen =FELTYP(A1) nummer 518.

DDE

Returnerar resultatet av en DDE-baserad länk. Om innehållet i det länkade området eller avsnittet ändras så ändras också det returnerade värdet. Om du vill visa de uppdaterade länkarna måste du ladda om tabellen eller välja Redigera - Länkar. Länkar mellan olika plattformar, till exempel från en LibreOffice-installation på en Windows-dator till ett dokument som är skapat på en Linux-dator, är inte tillåtna.

Syntax

DDE("Server"; "Arkiv"; "Område"; Läge)

server är namnet på ett serverprogram. LibreOffice-programmen har servernamnet "soffice".

fil är namnet på filen, inklusive dess fullständiga sökväg.

område är ett område ur vilket data ska läsas.

Läge är en valfri parameter som styr hur data omvandlas till tal av DDE-servern.

Läge Effekt
0 eller saknas Talformat ur "standard"-cellformatmallen
1 Data tolkas alltid med standardformatet för engelska (US)
2 Data övertas som text, ingen omvandling till tal

Exempel

=DDE("soffice";"c:\office\dokument\data1.sxc";"blad1.A1") läser in innehållet i cell A1 i blad1 för LibreOffice Calc-kalkylbladet data1.sxc.

=DDE("soffice";"c:\office\dokument\motto.sxw";"Dagens motto") returnerar ett motto i cellen som innehåller den här formeln. Först måste du ange en rad i dokumentet motto.sxw som innehåller mottotexten och definiera den som första raden i en sektion med namnet Dagens motto (i LibreOffice Writer under Infoga - Område). Om mottot ändras (och sparas) i LibreOffice Writer-dokumentet så uppdateras mottot i alla LibreOffice Calc-celler där den här DDE-länken är definierad.

LÄNK

När du klickar i en cell som innehåller funktionen LÄNK öppnas hyperlänken.

Om du använder den valfria parametern Celltext söker formeln efter URL-adressen och visar sedan texten eller talet.

Tip.png Om du vill öppna en länkad cell med hjälp av tangentbordet, markerar du cellen, trycker på F2 för att aktivera redigeringsläget, placerar markören framför länken, trycker på Skift+F10 och väljer sedan Öppna länk.

Syntax

LÄNK("URL") eller LÄNK("URL"; "Celltext")

URL anger länkdestinationen. Den valfria parametern Celltext är den text eller det tal som visas i cellen och som returneras som resultat. Om parametern Celltext inte anges visas URL i celltexten och returneras som resultat.

Talet 0 returneras för tomma celler och matriselement.

Exempel

=LÄNK("http://www.example.org") visar texten "http://www.example.org" i cellen och aktiverar länken http://www.example.org när du klickar på den.

=LÄNK("http://www.example.org";"Klicka här") visar texten "Klicka här" i cellen och aktiverar länken http://www.example.org när du klickar på den.

=LÄNK("http://www.example.org";12345) visar talet 12345 och aktiverar länken http://www.example.org när du klickar på den.

=LÄNK($B4) där cell B4 innehåller http://www.example.org. Funktionen lägger till http://www.exempel.org till webbadressen för länkcellen, och returnerar samma text som används som formelresultat.

=LÄNK("http://www.";"Klicka på ") & "example.org" visar texten Klicka på exempel.org i cellen och aktiverar länken http://www.example.org när du klickar på den.

=LÄNK("#Blad1.A1";"Gå högst upp") visar texten Gå högst upp och går till cellen Blad1.A1 i det här dokumentet.

=LÄNK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Gå till Writer-bokmärke") visar texten Gå till Writer-bokmärke, läser in det angivna textdokumentet och hoppar till bokmärket "Specifikation".

OMRÅDEN

Returnerar antalet områden som tillhör ett större område. Ett område kan bestå av flera sammanhängande celler eller av en enda cell.

Funktionen kräver ett enskilt argument. Om du anger flera områden måste de omslutas av ytterligare parenteser. Flera områden kan anges med semikolon (;) som avgränsare, men dessa konverteras automatiskt till tildetecken (~). Tildetecken används för att sammanfoga områden.

Syntax

OMRÅDEN(referens)

referens är en referens till en cell eller ett cellområde.

Exempel

=OMRÅDEN((A1:B3;F2;G1)) returnerar 3, eftersom referensen gäller tre celler och/eller områden. Efter inmatning konverteras detta till =OMRÅDEN((A1:B3~F2~G1)).

=OMRÅDEN(Alla) returnerar 1 om du angett ett område som kallas Alla under Data - Definiera område.

RADER

Returnerar antalet rader i en referens eller matris.

Syntax

RADER(Matris)

Matris är den referens eller det namngivna område vars totala antal radar ska fastställas.

Exempel

=Rader(B5) returnerar 1 eftersom en cell endast innehåller en rad.

=RADER(A10;B12) returnerar 3.

=RADER(Kanin) returnerar 3 om "Kanin" är det namngivna området (C1:D3).

ROW

Returnerar radnummer för en cellreferens. Om referensen är en enskild cell returneras cellens radnummer. Om referensen är ett cellområde returneras motsvarande radnummer i en enkolumns matris om formeln skrivs in som en matrisformel. Om funktionen RAD med en områdesreferens inte används i en matrisformel, så returneras endast radnumret för områdets första cell.

Syntax

RAD(Referens)

referens är en cell, ett område eller namnet på ett område.

Ifall Du inte anger någon referens, så fastställs radnumret för den cell i vilken formeln matas in. LibreOffice Calc sätter automatiskt referensen till den aktuella cellen.

Exempel

=RAD(B3) returnerar 3 eftersom referensen hänvisar till den tredje raden i tabellen.

{=RAD(D5:D8)} returnerar den enskilda kolumnmatrisen (5, 6, 7, 8) eftersom referensen som angetts innehåller raderna 5 till 8.

=RAD(D5:D8) returnerar 5 eftersom RAD-funktionen inte används som matrisformel, och endast numret i referensens första rad returneras.

{=RAD(A1:E1)} och =RAD(A1:E1) returnerar båda 1 eftersom referensen endast innehåller rad 1 som den första raden i tabellen. (Eftersom enradiga områden endast har ett radnummer är det oväsentligt om formeln används som en matrisformel.)

=RAD() returnerar 3 om formeln anges i rad 3.

{=RAD(Kanin)} returnerar matrisen med en rad (1, 2, 3) om "Kanin" är det namngivna området (C1:D3).

LETAKOLUMN

Söker efter ett värde och en referens till cellerna under det markerade området. Den här funktionen kontrollerar om den första raden i en matris innehåller ett visst värde. Funktionen returnerar sedan värdet i en rad i matrisen, som namnges i index i samma kolumn.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

LETAKOLUMN(Sökkriterier; Matris; Index; Sorterad)

Se även LETARAD (kolumner och rader är utbytta)

Hantering av tomma celler

VÄLJ

Använder ett index för att returnera ett värde från en lista på högst 30 värden.

Syntax

VÄLJ(Index; Värde1; ...; Värde30)

index som referens eller tal mellan 1 och 30. Anger vilket värde som ska tas ur listan.

Värde 1...Värde 30 är listan över de värden som har angetts som referens till en cell eller som ett eget värde.

Exempel

=VÄLJ(A1;B1;B2;B3;"Idag";"Igår";"Imorgon") returnerar t.ex. innehållet i cell B2 för A1 = 2, och för A1 = 4 returneras texten "Idag".

FORMAT

Använder en formatmall på cellen som innehåller formeln. Efter en angiven tid kan en annan formatmall användas. Den här funktionen returnerar alltid värdet 0, vilket gör att du kan lägga till en annan funktion utan att ändra värdet. Tillsammans med funktionen AKTUELL kan du tillämpa en färg på en cell oavsett värdet. Till exempel: =...+FORMAT(OM(AKTUELL()>3;"röd";"grön")) använder formatmallen "röd" på cellen om värdet är större än 3, annars används formatmallen "grön" . Båda cellformaten måste definieras i förväg.

Syntax

FORMAT("Format"; Tid; "Format2")

Format är namnet på en cellformatmall som tilldelas cellen. Mallarnas namn ska omges av citattecken.

tid är ett valfritt tidsintervall i sekunder. Om den här parametern saknas byts formatmallen inte ut efter en viss tid.

Format2 är det valfria namnet på en cellformatmall som tilldelas cellen efter en viss tid. Om den här parametern saknas används "Standard".

I LibreOffice Calc-funktioner kan de parametrar som markeras som "valfria" bara utelämnas när inga efterföljande parametrar finns. I till exempel en funktion med fyra parametrar, där de två sista parametrarna markeras som "valfria", kan du utelämna parameter 4 eller parametrarna 3 och 4, men inte utelämna enbart parameter 3.

Exempel

=FORMAT("Osynlig";60;"Standard") formaterar cellen i transparent format under 60 sekunder efter att dokumentet räknats om eller lästs in. Sedan används standardformatet. Båda cellformaten måste definieras i förväg.

Eftersom FORMAT() har det numeriska returvärdet noll läggs returvärdet till en sträng. Detta kan undvikas med T() som i följande exempel

="Text"&T(FORMAT("MittFormat"))

Det finns ett ytterligare exempel i AKTUELL().

LETAUPP

Returnerar en cells innehåll antingen från ett område med en rad eller en kolumn. Du kan även returnera det tilldelade värdet (med samma index) i en annan kolumn eller rad. Till skillnad från LETARAD och LETAKOLUMN kan söknings- och resultatvektorn finnas på olika ställen. De behöver inte angränsa till varandra. Dessutom måste sökvektorn för LETAUPP sorteras i stigande ordning, annars returnerar inte sökningen några användbara resultat.

Note.png Om sökkriteriet inte kan hittas med hjälp av LETAUPP matchas det största värdet i sökvektorn som är mindre än eller lika med sökkriteriet.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Syntax

LETAUPP(Sökkriterium; Sökvektor; Resultatvektor)

Sökkriterium är det värde som ska eftersökas, antingen direkt eller som en referens.

Sökvektor är ett område med en rad eller en kolumn som ska genomsökas.

Resultatvektor är ett annat område med en rad eller en kolumn där funktionens resultat hämtas. Resultatet är resultatvektorscellen som har samma index som den instans som hittades i sökvektorn.

Hantering av tomma celler

Exempel

=LETAUPP(A1;D1:D100;F1:F100) söker efter motsvarande cell i området D1:D100 för det tal du har angett i A1. Index bestäms för den instans som hittades, t.ex. den tolfte cellen i det här området. Innehållet i den tolfte cellen returneras sedan som funktionens värde (i resultatvektorn).

FÖRSKJUTA

Returnerar värdet i en cell med en förskjutning på ett visst antal rader och kolumner från en given referenspunkt.

Syntax

FÖRSKJUTA(Referens; Rader; Kolumner; Höjd; Bredd)

Referens är den referens från vilken funktionen eftersöker den nya referensen.

Rader är det antal rader som referensen flyttades uppåt (negativt värde) eller nedåt.

Kolumner (valfritt) är det antal kolumner som referensen har flyttat till vänster (negativt värde) eller till höger.

Höjd (valfritt) är den vertikala höjden för ett område som startar vid den nya referenspositionen.

Bredd (valfritt) är den horisontella bredden för ett område som startar vid den nya referenspositionen.

Argumenten Rader och Kolumner behöver inte innebära noll eller negativ startrad eller kolumn.

Argumenten Höjd och Bredd behöver inte innebära noll eller negativ beräkning av rader eller kolumner.

I LibreOffice Calc-funktioner kan de parametrar som markeras som "valfria" bara utelämnas när inga efterföljande parametrar finns. I till exempel en funktion med fyra parametrar, där de två sista parametrarna markeras som "valfria", kan du utelämna parameter 4 eller parametrarna 3 och 4, men inte utelämna enbart parameter 3.

Exempel

=FÖRSKJUTA(A1;2;2) returnerar värdet i cell C3 (A1 flyttades ner två rader och två kolumner). Om C3 innehåller värdet 100 returnerar den här funktionen värdet 100.

=FÖRSKJUTA(B2:C3;1;1) returnerar en referens till B2:C3 som har flyttats ner 1 rad och 1 kolumn till höger (C3:D4).

=FÖRSKJUTA(B2:C3;-1;-1) returnerar en referens till B2:C3 som flyttats upp av 1-rad och en kolumn till vänster (A1:B2).

=FÖRSKJUTA(B2:C3;0;0;3;4) returnerar en referens till B2:C3 med ändrad storlek till 3 rader och 4 kolumner (B2:E4).

=FÖRSKJUTA(B2:C3;1;0;3;4) returnerar en referens till B2:C3 som har flyttats ner en rad och ändrat storlek till 3 rader och 4 kolumner (B2:E4).

=SUMMA(FÖRSKJUTA(A1;2;2;5;6)) anger summan av det område som startar i cell C3, är 5 rader högt och 6 kolumner brett (område=C3:H7).

PASSA

Returnerar relativ position för ett objekt i en matris som matchar ett angivet värde. Funktionen returnerar det påträffade värdets position i sökmatrisen i form av ett tal.

Syntax

PASSA(Sökkriterium; Letaeftermatris; Typ)

Sökkriterium är det värde som ska eftersökas i matrisen som har en rad eller en kolumn.

Letaeftermatris är den referens som eftersöks. En letaeftermatris kan vara en enskild rad eller kolumn, eller en del av en enskild rad eller kolumn.

Typ kan ha värdena 1, 0 eller -1. Om typ = 1 eller om den här valfria parametern saknas, så antas att den första kolumnen i sökmatrisen är sorterad i stigande ordning. Om typ = -1 så antas att kolumnen är sorterad i fallande ordning. Det här motsvarar samma funktion i Microsoft Excel.

Om Typ = 0, hittas bara identiska matchningar. Om sökkriteriet hittas mer än en gång returnerar funktionen indexet för det första matchande värdet. Endast om Typ = 0 kan du söka efter reguljära uttryck.

Om Typ = 1 eller om den tredje parametern saknas returneras index för det sista värdet som är mindre eller lika litet som sökkriteriet. Detta gäller även om sökmatrisen inte sorterats. För Typ = 1 returneras det första värdet som är större eller lika stort.

Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Exempel

=PASSA(200;D1:D100) söker igenom området D1:D100, vilket sorteras efter kolumn D, efter värdet 200. Så snart värdet hittas returneras numret för den rad där det hittades. Om ett högre värde hittas under genomsökningen av kolumnen returneras numret för föregående rad.

TABELLER

Bestämmer antalet tabeller i en referens. Om du inte anger några parametrar returneras antalet tabeller i det aktuella dokumentet.

Syntax

TABELLER(referens)

referens är referensen till ett blad eller ett område. Den här parametern är valfri.

Exempel

=BLAD(Blad1.A1:Blad3.G12) returnerar 3 om Blad1, Blad2 och Blad3 finns i den angivna sekvensen.

SHEET

Returnerar tabellnumret för en referens eller sträng som representerar ett tabellnamn. Om du inte anger några parametrar returneras tabellnumret på tabellen som innehåller formeln.

Syntax

TABELL(Referens)

Referens är valfritt och hänvisar till en cells, ett områdes eller ett bladnamns teckensträng.

Exempel

=BLAD(Blad2.A1) returnerar 2 om Blad2 är det andra bladet i kalkylbladsdokumentet.

ADRESS

Returnerar en celladress (referens) som text, enligt angivet rad- och kolumnnummer. Om du vill kan du bestämma om adressen ska tolkas som en absolut adress (till exempel $A$1), som en relativ adress (som A1) eller i blandad form (A$1 eller $A1). Du kan också ange tabellens namn.

För interoperabilitet stöder ADRESS- och INDIREKT-funktionerna en optimal parameter för att specificera om R1C1-adressnotationen istället för den valiga A1-notation bör användas.

I ADRESS infogas parametern som den fjärde parametern och den valfria parametern flyttas till femte position.

I INDIREKT läggs parametern till som den andra parametern.

I båda funktionerna, om argumentet anges med värdet 0, används R1C1-notationen. Om argumentet inte ges eller har ett annat värde än 0 används A1-notationen.

Vid R1C1-notation returnerar ADRESS adressträngar som använder utropstecken '!' som avgränsare för tabellnamn, och INDIREKT beräknar att utropstecknet ska vara avgränsare för tabellnamn. Båda funktionerna använder fortfarande '.' som avgränsare för tabellnamn med A1-notation.

ADRESS-funktionerna som visar ett tabellnamn som fjärde parameter kommr att ändra tabellnamnet så att det blir den femte parametern när dokument öppnas i ODF 1.0/1.1-format. En ny fjärde parameter med värdet 1 infogas.

Om ADRESS-funktionerna har en fjärde parameter kommer denna att tas bort när ett dokument sparas i ODF 1.0/1.1-format.

Note.png Spara inte en tabell i det gamla ODF 1.0/1.1-formatet om ADRESS-funktionens nya fjärde parameter har använts med ett värde på 0.
Note.png INDIREKT-funktionen sparas utan konvertering till ODF 1.0/1.1-format. Om den andra parametern var närvarande kommer en äldre version av Calc returnera ett fel för den funktionen.

Syntax

ADRESS(Rad; Kolumn; Abs; A1; "Tabell")

Rad representerar radnumret för cellreferensen

Kolumn representerar kolumnnumret för cellreferensen (talet, inte bokstaven)

Abs anger referensens typ:

1: absolut ($A$1)

2: Rad absolut, kolumn relativ (A$1)

3: Rad relativ, kolumn absolut ($A1)

4: Relativ (A1)

A1 (valfritt) - om du anger 0 används R1C1-notation. Om den här parametern saknas eller har ett annat värde än 0 så används A1-notation.

Blad representerar bladets namn. Det måste sättas inom dubbla citattecken.

Exempel

=ADRESS(1;1;2;"Blad2") returnerar följande: Blad2.A$1

Om cell A1 i tabell 2 innehåller värdet -6 kan du hänvisa indirekt till den refererade cellen via en funktion i B2 genom att ange=ABS(INDIREKT(B2)). Resultatet är det absoluta värdet av cellreferensen som angetts i B2, vilket i det här fallet är 6.


Related Topics

Funktioner per kategori i LibreOffice WikiHjälp