Munkafüzetfüggvények

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ez a szakasz tartalmazza a munkafüzet-kezelő függvények példával szemléltetett leírását.

Válassza a Beszúrás - Függvény - Kategória: Munkafüzet lehetőséget.

GETPIVOTDATA

A GETPIVOTDATA függvény egy kimutatástáblából adja vissza az eredményt. Az érték címzése mező- és elemnevek használatával történik, így az érvényes marad akkor is, ha a kimutatástábla elrendezése megváltozik.

Szintaxis

Két különböző szintaxis használható:

GETPIVOTDATA(célmező; kimutatástábla; [ 1. mező; 1. elem; ... ])

GETPIVOTDATA(kimutatástábla; kényszerfeltételek)

A második szintaxis feltételezi, hogy pontosan két paraméter van megadva, és ezek közül az első egy cella- vagy cellatartomány-hivatkozás. Az első szintaxis van feltételezve minden más esetben. A Függvénytündér az első szintaxist jeleníti meg.

Első szintaxis

A célmező egy karakterlánc, amely kijelöli a kimutatástábla adatmezőinek egyikét. A karakterlánc lehet egy forrásoszlop neve, vagy az adatcímke neve, ahogy az a táblázatban látható (például „Összeg - Eladások”).

A kimutatástábla egy hivatkozás egy cellára vagy cellatartományra, amely a kimutatástáblán belül van, vagy egy kimutatástáblát tartalmaz. Ha a cellatartomány több kimutatástáblát tartalmaz, akkor az utoljára létrehozott táblázat lesz használva.

Ha nincsenek megadva n. mező / n. elem párok, akkor az összeg lesz az eredmény. Egyébként mindegyik pár egy kényszerfeltételt ad hozzá, amelyet az eredménynek ki kell elégítenie. Az n. mező a kimutatástábla egyik mezőjének a neve. Az n. elem az abban a mezőben levő elem neve.

Ha a kimutatástábla csak egyetlen olyan eredményértéket tartalmaz, amely kielégíti a kényszerfeltételeket, vagy az összes illeszkedő értéket összegző részösszegeredményt, akkor az az eredmény lesz visszaadva. Ha nincs illeszkedő eredmény, vagy több van részösszeg nélkül, akkor hibajelzés lesz visszaadva. Ezek a feltételek a kimutatástáblában megtalálható eredményekre lesznek alkalmazva.

Ha a forrásadatok olyan bejegyzéseket tartalmaznak, amelyek a kimutatástábla beállításai miatt el vannak rejtve, akkor ezek nem lesznek figyelembe véve. A mező/elem párok sorrendje nem lényeges. A mező- és elemneveknél a kis- és nagybetűk nincsenek megkülönböztetve.

Ha nincs megadva kényszerfeltétel egy oldalmezőre, akkor a mező kijelölt értéke lesz közvetve használva. Ha meg van adva kényszerfeltétel egy oldalmezőre, akkor annak illeszkednie kell a mező kijelölt értékéhez, különben hiba lesz visszaadva. Az oldalmezők egy kimutatástábla bal felső mezői, amelyek a kimutatástábla Elrendezés párbeszédablakának „Oldalmezők” területének használatával vannak kitöltve. Minden oldalmezőből egy elem (érték) jelölhető ki, ami csak azt jelenti, hogy az elem része lesz a számításnak.

A kimutatástáblából származó részösszegértékek csak akkor lesznek használva, ha azok az „auto” függvényt használják (kivéve ha a kényszerfeltételben van megadva, lásd alább a Második szintaxis részt).

Második szintaxis

A kimutatástábla jelentése ugyanaz, mint az első szintaxisban.

A kényszerfeltételek egy szóközökkel elválasztott lista. Az elemeit aposztrófok közé lehet tenni. A teljes karakterláncot idézőjelek közé kell tenni, hacsak nem hivatkozik a karakterláncra egy másik cellából.

A bejegyzések egyike lehet az adatmező neve. Az adatmező neve kihagyható, ha a kimutatástábla csak egy adatmezőt tartalmaz, különben kötelező.

Minden más bejegyzés egy kényszerfeltételt határoz meg a Mező[Elem] (a [ és ] karakterrel) vagy csak az Elem formában, ha az elem neve egyedi a kimutatástáblában használt összes mező között.

A függvény neve a Mező[Elem;Függvény] formában adható meg, amely azt eredményezi, hogy a kényszerfeltétel csak azokra a részösszegekre illeszkedik, amelyek ezt a függvényt használják. A lehetséges függvénynevek: Összeg, Darab, Átlag, Maximum, Minimum, Szorzat, Darab (csak számok), Szórás (minta), SzórásP (sokaság), Variancia (minta) és VarianciaP (sokaság), a kis- és nagybetűk között nincs különbség.

FKERES

Függőleges keresés hivatkozással a jobb oldali szomszédos cellákra. Ez a függvény azt vizsgálja, hogy egy adott érték szerepel-e egy tömb első oszlopában. A függvény ezt az értéket adja vissza az index nevű oszlop azonos sorában. Ha a rendezett paraméter nincs megadva, IGAZ értékre, illetve 1-re van állítva, akkor a függvény úgy veszi, hogy az adatok növekvő sorrendben vannak. Ebben az esetben, ha nem található pontosan a keresési_feltétel, akkor a keresési feltételnél kisebb utolsó érték lesz visszaadva. Ha a rendezett paraméter HAMIS vagy nulla, akkor pontos találatra van szükség, ellenkező esetben a Hiba: Érték nem érhető el hiba lesz az eredmény. A nulla érték mellett nem szükséges növekvő sorrendbe rendezni az adatokat.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

=FKERES(keresési_feltétel; tömb; index; rendezett)

A keresési_feltétel a tömb első oszlopában keresett érték.

A tömb legalább két oszlopból álló hivatkozás.

Az index a visszakapni kívánt értéket tartalmazó oszlop száma a tömbben. Az első oszlop száma 1.

A rendezett opcionális paraméter, amely azt jelöli, hogy a tömb első oszlopa növekvő sorrendben van-e rendezve. Ha az első oszlop nincs növekvő sorrendben rendezve, akkor írja be a logikai HAMIS vagy a nulla értéket. A rendezett oszlopokban a keresés sokkal gyorsabb, illetve a függvény minden esetben visszaad egy értéket. Ez igaz még akkor is, ha a függvény a keresési értékkel nem talált pontos egyezést, feltéve, hogy az érték a rendezett lista legmagasabb és a legalacsonyabb rendezett értéke között található. Nem rendezett listák esetén a keresési értéknek pontosan egyeznie kell. Ha nem így van, a függvény a következő üzenetet adja vissza: Hiba: Érték nem érhető el.

Üres cellák kezelése

Példa

A menün található egyik étel számát meg kívánja adni az A1 cellában úgy, hogy az étel neve – szövegként – azonnal megjelenjen a szomszédos (B1) cellában. A Szám-Név hozzárendelést a D1:E100 tömb tartalmazza. A D1 100-at tartalmaz, E1 a Zöldségleves nevet tartalmazza, és így tovább, mind a száz menütételre. A D oszlop számai növekvő sorrendben rendezettek, tehát az opcionális rendezett paramétert nem szükséges megadni.

Adja meg a B1-es cellába a következő képletet:

=FKERES(A1;D1:E100;2)

Amint az A1 cellában megadja a számot, a B1 megjeleníti a D1:E100 hivatkozás második oszlopából a vonatkozó szöveget. Ha nem létező számot ad meg, akkor a következő számhoz tartozó szöveg jelenik meg. Ennek megakadályozására a képlet utolsó paramétereként adja meg a HAMIS értéket. Ennek eredményeként egy nem létező szám beírásakor hibaüzenet jelenik meg.

OSZLOPOK

Az adott hivatkozásban szereplő oszlopok számát adja eredményül.

Szintaxis

OSZLOPOK(tömb)

A tömb az a cellatartomány-hivatkozás, amelyre vonatkozóan az oszlopok számát meg kívánja határozni. Az argumentum lehet egyetlen cella is.

Példa

Az =OSZLOPOK(B5) függvény az 1 értéket adja vissza, mert a cella csak egy oszlopot tartalmaz.

Az =OSZLOPOK(A1:C5) függvény értéke 3. A hivatkozás három oszlopot tartalmaz.

Az =OSZLOPOK(Nyúl) eredményül 2-t ad, ha a (C1:D3) tartomány neve Nyúl.

OSZLOP

Egy cellahivatkozás oszlopszámát adja eredményül. Ha a hivatkozás cella, akkor a cella oszlopszámát adja eredményül. Ha a paraméter cellaterület, akkor a függvény a vonatkozó oszlopszámokat adja eredményül egy egyetlen sorból álló tömb formájában, feltéve, hogy a képlet tömbképletként kerül megadásra. Ha a területhivatkozás-paraméterrel rendelkező OSZLOP függvényt nem tömbképletre használja, akkor csak a területen belül található első cella oszlopszáma kerül meghatározásra.

Szintaxis

OSZLOP(hivatkozás)

A hivatkozás a cella-, illetve cellaterület-hivatkozás, amelyre vonatkozóan az első oszlop számát meg kívánja határozni.

Ha a hivatkozás értékének nem ad meg semmit, a képletet tartalmazó cella oszlopának számát adja vissza. A LibreOffice Calc a hivatkozást automatikusan az aktuális cellára állítja.

Példa

Az =OSZLOP(A1) képlet az 1 értéket adja vissza. Az A oszlop a táblázat első oszlopa.

Az =OSZLOP(C3:E3) képlet 3-mal egyenlő. A C oszlop a táblázat harmadik oszlopa.

Az =OSZLOP(D3:G10) eredményül 4-et ad, mivel a D oszlop a táblázat negyedik oszlopa, és az OSZLOP függvényt nem tömbképletként használta. (Ebben az esetben eredményül a függvény mindig a tömb első értékét adja vissza.)

Az {=OSZLOP(B2:B7)} és a =OSZLOP(B2:B7) eredményül egyaránt 2-t ad, mivel a hivatkozás csak a B oszlopot tartalmazza a táblázat második oszlopaként. Mivel az egyetlen oszlopból álló területek csak egy oszlopszámmal rendelkeznek, nem számít, hogy a képletet tömbképletként használja-e.

Az =OSZLOP() képlet a 3 értéket adja vissza, ha a képlet a C oszlopban lett megadva.

Az {=OSZLOP(Nyúl)} egy egyetlen sorból álló tömböt (3, 4) ad eredményül, ha a (C1:D3) terület neve „Nyúl”.

INDIREKT

Egy karaktersorozat által meghatározott hivatkozást adja vissza. Ezzel a függvénnyel a megfelelő karakterlánc területét is vissza lehet adni.

Kompatibilitási okból a CÍM és INDIREKT függvények támogatnak egy opcionális paramétert, amellyel megadható hogy az R1C1 (S1O1) jelölés használandó-e a megszokott A1 stílus helyett.

A CÍM esetén a paraméter a negyedik paraméterként kerül megadásra, eltolva az opcionális munkalapnév paramétert az ötödik pozícióra.

Az INDIREKT esetén a paraméter második paraméterként kerül felhasználásra.

Mindkét függvény esetén az argumentum 0 értéke az R1C1 jelölés használatát jelenti. Ha az argumentum nincs megadva, vagy értéke nem nulla, akkor az A1 jelölés kerül felhasználásra.

Az R1C1 jelölés esetén a CÍM a cím karakterláncokat a munkalapnév-elválasztóként felkiáltójelet (!) használva adja vissza, az INDIREKT pedig felkiáltójeleket vár munkalapnév-elválasztóként. Mindkét függvény továbbra is a pont (.) munkalapnév-elválasztót használja az A1 jelölés esetén.

Az ODF 1.0/1.1 formátumú dokumentumok megnyitásakor a munkalap nevét negyedik paraméterként megjelenítő CÍM függvények el lesznek tolva, hogy a munkalapnév az ötödik paraméter legyen. Egy új, 1 értékű negyedik paraméter kerül beszúrásra.

A dokumentum ODF 1.0/1.1 formátumba mentésekor a CÍM függvények negyedik paramétere, ha van, eltávolításra kerül.

Note.png Ne mentse a táblázatot a régi ODF 1.0/1.1 formátumba, ha a CÍM függvény új negyedik paraméterét 0 értékkel használja.
Note.png Az INDIREKT függvény az ODF 1.0/1.1 formátumra átalakítás nélkül kerül mentésre. Ha a második paraméter jelen volt, a Calc régebbi verziója hibát ad vissza arra a függvényre.

Szintaxis

INDIREKT(hivatkozás; A1)

A hivatkozás cella- vagy területhivatkozás (szöveges formátumban), amelyre vonatkozóan a tartalmat meg kívánja kapni.

A1 (opcionális) – ha 0, akkor az R1C1 jelölés érvényes. Ha a paraméter hiányzik, vagy nem 0, akkor az A1 jelölés érvényes.

Note.png Ha megnyit egy Excel-munkafüzetet, amely karakterlánc-függvényekből számolt közvetett címet tartalmaz, a munkalapcímek nem lesznek automatikusan lefordítva. Például az INDIREKT("fájlnév!munkalapnév"&B1) Excel-cím nem lesz automatikusan konvertálva Calc-címmé az INDIRECT("fájlnév.munkalapnév"&B1) képletben.

Példa

Az =INDIREKT(A1) 100-zal egyenlő, ha az A1 cella a C108-as cellára való hivatkozást tartalmazza, és a C108 cella a 100 értéket tartalmazza.

A =SZUM(INDIREKT("A1:" & CÍM(1;3))) összegzi azon cellákat, amelyek az A1 cellától azon celláig terjedő területen találhatók, amely címét az 1. sor 3. oszlopában meghatározta. Tehát, az A1:C1 terület lesz összegezve.

INDEX

Az INDEX egy altartományt ad vissza, amelyet sor- vagy oszlopszám, illetve egy opcionális tartományindex határoz meg. A kontextustól függően az INDEX hivatkozást vagy tartalmat ad vissza.

Szintaxis

INDEX(hivatkozás; sor; oszlop; tartomány)

A hivatkozás közvetlenül vagy tartománynév megadásával meghatározott cellahivatkozás. Ha a hivatkozás több tartományból áll, akkor a hivatkozást, illetve tartománynevet zárójelek között szükséges megadni.

A sor (opcionális) a hivatkozástartomány sorindexe, amelyre vonatkozóan egy értéket meg kíván kapni. Nulla érték esetén (nincs megadva sor) visszaad minden hivatkozott sort.

Az oszlop (opcionális) a hivatkozástartomány oszlopindexe, amelyre vonatkozóan egy értéket meg kíván kapni. Nulla érték esetén (nincs megadva oszlop) visszaad minden hivatkozott oszlopot.

A tartomány (opcionális) az altartomány indexelése, több tartományt tartalmazó hivatkozás esetén.

Példa

Az =INDEX(Árak;4;1) eredményül az Adatok - Tartomány definiálása párbeszédablakban Árak néven megadott adatbázis-tartomány 4. sorának 1. oszlopában található értéket adja vissza.

Az =INDEX(SumX;4;1) eredményül a Beszúrás - Nevek - Megadás párbeszédablakban a SumX néven megadott adatbázis-tartomány 4. sorának 1. oszlopában található értéket adja vissza.

Az =INDEX(A1:B6;1) az A1:B6 első sorára mutató hivatkozást adja vissza.

Az =INDEX(A1:B6;0;1) az A1:B6 első oszlopára mutató hivatkozást adja vissza.

Az =INDEX((multi);4;1) eredményül a Beszúrás - Nevek - Megadás párbeszédablakban a multi néven megadott adatbázis-tartomány 4. sorának 1. oszlopában található értéket adja vissza. A többszörös tartomány több téglalap alakú tartományból állhat, és mindegyik rendelkezhet 4. sorral és 1. oszloppal. Ha a többszörös tartomány második blokkját kívánja meghívni, akkor tartomány paraméterként adjon meg 2-t.

Az =INDEX(A1:B6;1;1) az A1:B6 tartomány bal felső értékét jelöli.

Az =INDEX((multi);0;0;2) a többszörös tartomány második tartományára mutató hivatkozást adja vissza.

HIBA.TÍPUS

Egy másik cellában fellépő hibaértéknek megfelelő számot ad eredményül. Ezeknek a számoknak a segítségével hibaüzeneteket hozhat létre.

Hiba esetén a függvény egy logikai vagy numerikus értéket ad vissza.

Note.png Ha a hibát tartalmazó cellára kattint, akkor az Állapotsorban megjelenik a LibreOffice termékben előre meghatározott hibakód.

Szintaxis

HIBA.TÍPUS(hivatkozás)

A hivatkozás a hibát tartalmazó cella címzése.

Példa

Ha az A1 cella a Hiba:518 hibakódot jeleníti meg, a =HIBA.TÍPUS(A1) függvény az 518 értéket adja vissza.

DDE

Egy DDE-alapú hivatkozás eredményét adja vissza. Ha a csatolt tartomány, illetve szakasz tartalma módosul, akkor az eredményül kapott érték maga is módosul. Ilyenkor újra kell töltenie a munkafüzetet, vagy a Szerkesztés - Hivatkozások menüparancsot kell választania a frissített hivatkozások megjelenítéséhez. A keresztplatformos hivatkozások (például Windows-gépen futó LibreOffice telepítésből Linux-gépen létrehozott dokumentumra) nem megengedettek.

Szintaxis

DDE("kiszolgáló"; "fájl"; "tartomány"; mód)

A kiszolgáló a kiszolgálóalkalmazás neve. A LibreOffice-alkalmazások kiszolgálóneve: „soffice”.

A fájl elérési utat is tartalmazó teljes fájlnév.

A tartomány a kiértékelni kívánt adatokat tartalmazó terület.

A mód opcionális paraméter, amely szabályozza, hogy a DDE-kiszolgáló milyen módon konvertálja az adatokat számokká.

Mód Hatás
0 vagy hiányzik Számformátum az „Alapértelmezett” cellastílusból
1 Az adatokat mindig a sztenderd amerikai angol szerint értelmezi
2 Az adatot szövegként kapja meg; nem alakítja át számokká

Példa

A =DDE("soffice";"c:\office\document\data1.sxc";"Munkalap1.A1") beolvassa a data1.sxc LibreOffice-munkafüzet Munkalap1 nevű munkalapjának A1 celláját.

A =DDE("soffice";"c:\office\document\motto.sxw";"Nap idézete") eredményül egy – a képletet tartalmazó cellában található – idézetet ad. Először írjon be egy idézetet tartalmazó sort a motto.sxw dokumentumba, majd határozza meg a sort a Nap idézete szakasz első soraként (az LibreOffice Writer Létrehozás - Szakasz parancsának segítségével). Ha az idézetet módosítja a LibreOffice Writer-dokumentumban (és a dokumentumot menti), akkor az idézet az összes olyan LibreOffice Calc-cellában frissítésre kerül, amelyben a DDE-hivatkozás szerepel.

HIPERHIVATKOZÁS

Ha olyan cellára kattint, amely a HIPERHIVATKOZÁS függvényt tartalmazza, a hiperhivatkozás megnyílik.

Ha a kiegészítő cella szövege paramétert is megadja, akkor a képlet megkeresi az URL-t, majd megjeleníti a szöveget.

Tip.png Ha billentyűzetről akar megnyitni egy hiperhivatkozást tartalmazó cellát, jelölje ki a cellát, Szerkesztés módba történő váltáshoz nyomja meg az F2 billentyűt, vigye a kurzort a hiperhivatkozás elé, nyomja meg a Shift+F10 billentyűkombinációt, majd válassza a Hiperhivatkozás megnyitása menüparancsot.

Szintaxis

HIPERHIVATKOZÁS("URL") vagy HIPERHIVATKOZÁS("URL"; "cella szövege")

Az URL a hivatkozás célja. A kiegészítő cella szövege paraméter jelenik meg a cellában, és ezt adja vissza a függvény. Ha nincs megadva a cella szövege paraméter, akkor az URL jelenik meg a cellában, és ezt adja vissza a függvény.

Üres cellákra és mátrixelemekre a 0 számot adja vissza.

Példa

A =HIPERHIVATKOZÁS("http://www.példa.hu") a „http://www.példa.hu” szöveget jeleníti meg, és a http://www.példa.hu címre ugrik, ha rákattint.

A =HIPERHIVATKOZÁS("http://www.példa.hu";"Kattintson ide") a „Kattintson ide” szöveget jeleníti meg, és a http://www.példa.hu címre ugrik, ha rákattint.

A =HIPERHIVATKOZÁS("http://www.példa.hu";12345) az 12345 számot jeleníti meg, és a http://www.példa.hu címre ugrik, ha rákattint.

A =HIPERHIVATKOZÁS($B4), ahol a B4 cella tartalma a http://www.példa.hu. A függvény a http://www.példa.hu címet adja hozzá a hiperhivatkozás-cella URL-jéhez, és ugyanazt a szöveget adja vissza, amely a képlet eredménye.

A =HIPERHIVATKOZÁS("http://www.";"Kattintson ide:") & "példa.hu" a „Kattintson ide: példa.hu” szöveget jeleníti meg, és a http://www.példa.hu címre ugrik, ha rákattint.

A =HIPERHIVATKOZÁS("#Munkalap1.A1";"Ugrás a lap tetejére") megjeleníti az „Ugrás a lap tetejére” szöveget, és a dokumentum Munkalap1.A1 cellájára ugrik.

A =HIPERHIVATKOZÁS("file:///C:/writer.odt#Specifikáció";"Ugrás a Writer-könyvjelzőre") megjeleníti az Ugrás a Writer-könyvjelzőre szöveget, és a „Specifikáció” könyvjelzőre ugrik.

TERÜLET

Azon tartományok számát adja eredményül, amelyek egy többszörös tartományba tartoznak. Egy tartomány összefüggő cellákból vagy egy magában álló cellából állhat.

A függvény egyetlen argumentumot vár. Ha több tartományt ad meg, akkor ezeket további zárójelek közé kell tenni. Több tartomány pontosvesszővel (;) elválasztva írható be, de ez automatikusan a tilde (~) operátorrá lesz alakítva. A tilde használatos tartományok összekapcsolására.

Szintaxis

TERÜLET(hivatkozás)

A Hivatkozás a cellához vagy cellatartományhoz tartozó hivatkozást jelöli.

Példa

Az =TERÜLET(A1:B3;F2;G1) függvény a 3 értéket adja vissza, mert ez három cellára és/vagy területre való hivatkozást tartalmaz. A bevitel után ez a =TERÜLET((A1:B3~F2~G1)) képletté konvertálódik.

Az =TERÜLET(Minden) eredményül 1-et ad akkor, ha megadott egy Minden nevű területet az Adatok - Tartomány definiálása párbeszédablakban.

SOROK

Egy hivatkozás vagy tömb sorainak számát adja eredményül.

Szintaxis

SOROK(tömb)

A tömb az a hivatkozás vagy névvel ellátott terület, amelyre vonatkozóan a sorok számát meg kívánja határozni.

Példa

A =SOROK(B5) képlet az 1 értéket adja vissza, mert a cella csak egy oszlopot tartalmaz.

A =SOROK(A10:B12) képlet a 3 értéket adja vissza.

A =SOROK(Nyúl) eredményül 3-at ad, ha a (C1:D3) terület neve „Nyúl”.

ROW

A cellahivatkozás sorának számát adja eredményül. Ha a hivatkozás cella, akkor eredményül a cella sorszámát adja vissza. Ha a hivatkozás cellatartomány, akkor a függvény eredményül a vonatkozó sorszámokat adja egy egyoszlopos tömb formájában, ha a képlet tömbképletként került megadásra. Ha a tartományhivatkozással rendelkező SOR függvényt nem tömbképlet részeként használja, akkor a függvény csak a tartomány első cellájának sorszámát adja eredményül.

Szintaxis

SOR(hivatkozás)

A hivatkozás egy cella, egy terület vagy egy területnév.

Ha nem jelöl ki hivatkozást, a képletet tartalmazó cella sorának számát adja vissza. A LibreOffice Calc a hivatkozást automatikusan az aktuális cellára állítja.

Példa

A =SOR(B3) képlet a 3 értéket adja vissza, mert a hivatkozás a táblázat harmadik sorára hivatkozik.

A {=SOR(D5:D8)} képlet a (5, 6, 7, 8) egyoszlopos tömböt adja vissza, mert a megadott hivatkozás az 5 és 8 közötti sorokat tartalmazza.

A =SOR(D5:D8) képlet az 5 értéket adja vissza, mert a ROW függvényt nem tömbhivatkozásként használta, és csak a hivatkozás első sorának számát adja vissza.

A {=SOR(A1:E1)} és a =ROW(A1:E1) egyaránt 1-et ad vissza, mivel a hivatkozás csak az 1. sort tartalmazza a táblázat első soraként. (Mivel az egyetlen sorból álló területek csak egy sorszámmal rendelkeznek, nem számít, hogy a képletet tömbképletként használja-e.)

A =SOR() képlet a 3 értéket adja vissza, ha a képletet a 3. sorba írja be.

A {=SOR(Nyúl)} egy egyetlen sorból álló tömböt (1, 2, 3) ad eredményül, ha a (C1:D3) terület neve „Nyúl”.

VKERES

A kijelölt terület alatti cellákhoz értéket és hivatkozást keres. A függvény ellenőrzi, hogy egy tömb első sora tartalmaz-e egy bizonyos értéket. A függvény ezután visszaadja a tömb egy sorának az index oszlopban megnevezett értékét ugyanabban az oszlopban.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

VKERES(keresési_feltétel; tömb; index; rendezett)

Lásd még: FKERES (oszlopok és sorok felcserélésre kerülnek).

Üres cellák kezelése

VÁLASZT

Egy 1-től 30-ig terjedő listából index használatával visszaad egy értéket.

Szintaxis

VÁLASZT(index; érték_1; ...érték_30)

Az index 1–30 közötti érték vagy hivatkozás, amely meghatározza, hogy a lista melyik eleme kerül visszaadásra.

Az érték_1...érték_30 az értékek felsorolása, cellahivatkozásokként vagy egyedi értékekként megadva.

Példa

A =VÁLASZT(A1;B1;B2;B3;"Ma";"Tegnap";"Holnap") például a B2 cella tartalmát adja eredményül A1 = 2 esetén. A1 = 4 esetén a függvény a „Ma” szöveget adja eredményül.

STYLE

Stílust alkalmaz a képletet tartalmazó cellára. Adott idő elteltével másik stílus alkalmazható. A függvény eredményül mindig 0-t ad, így tetszőleges függvényhez hozzáadhatja az érték módosítása nélkül. A CURRENT függvénnyel együtt meghatározhatja a cella színét, tekintet nélkül a cella értékére. Például: a =...+STYLE(HA(CURRENT()>3;"vörös";"zöld")) a „vörös” stílust alkalmazza a cellára, ha az érték 3-nál nagyobb. Ellenkező esetben a „zöld” stílus kerül alkalmazásra. Mindkét cellaformátumot használat előtt meg kell határoznia.

Szintaxis

STYLE("stílus"; idő; "stílus_2")

A stílus a cellához rendelt stílus neve. A stílusneveket idézőjelek között kell megadni.

Az idő (opcionális) másodpercekben megadott időtartomány. Ha a paraméter nincs megadva, akkor a stílus nem kerül módosításra egy adott idő elteltével.

A stílus_2 (opcionális) a cellához egy bizonyos idő elteltével hozzárendelésre kerülő stílus neve. Ha a paraméter nincs megadva, akkor a függvény az „Alapértelmezett” stílust használja.

A LibreOffice Calc függvényeinél az „opcionális” paramétereket nem kötelező megadni, ha nem követi azokat további paraméter. Ha például egy négy paramétert elfogadó függvénynél az utolsó kettő „opcionális”, akkor a 4. vagy a 3. és 4. paramétert nem kötelező megadni, de csak a 3. elhagyása nem lehetséges.

Példa

A =STYLE("Láthatatlan";60;"Alapértelmezett") a cellát átlátszó formátummal formázza a dokumentum újraszámítását, illetve betöltését követően 60 másodpercig, majd az Alapértelmezett formátum kerül a cellához hozzárendelésre. Mindkét cellaformátumot használat előtt meg kell határoznia.

Mivel a STYLE() függvény visszatérési értéke a nulla szám, ez az érték hozzáíródik a karakterlánchoz. Ez elkerülhető a T() használatával, mint azt az alábbi példa bemutatja.

="Szöveg"&T(STYLE("Saját stílus"))

Egy másik példáért lásd még a CURRENT() leírását.

KUTAT

Egy egysoros vagy egyoszlopos cellatartományból származó cella tartalmát adja eredményül. Esetleg a hozzárendelt érték (azonos indexszel) egy másik sorban, illetve oszlopban kerül visszaadásra. Az FKERES és a VKERES függvénnyel ellentétben a keresési, illetve az eredményvektorok lehetnek eltérő helyeken, nem kell szomszédosnak lenniük. Ezen kívül a KUTAT keresési vektorját növekvő sorrendbe kell rendezni, ellenkező esetben a keresés nem jár használható eredménnyel.

Note.png Ha a KUTAT nem találja a keresési feltételt, a keresési vektor legnagyobb értékére illeszkedik, amely kisebb vagy egyenlő, mint a keresési feltétel.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

KUTAT(keresési_feltétel; keresési_vektor; eredményvektor)

A keresési_feltétel a keresendő érték; lehet közvetlenül vagy hivatkozásként beírva.

A keresési_vektor az egyetlen sorból vagy egyetlen oszlopból álló terület, ahol keresni kell.

Az eredményvektor egy másik egyetlen sorból vagy egyetlen oszlopból álló tartomány, amelyből a függvény eredménye kiválasztásra kerül. Az eredmény az eredményvektor azon cellája, amely a keresési vektorban megtalált példánnyal azonos indexszel rendelkezik.

Üres cellák kezelése

Példa

A =KUTAT(A1;D1:D100;F1:F100) a D1:D100 tartomány vonatkozó cellájában keresi az A1 cellában megadott értéket. A megadott példányra a függvény megállapítja az indexet, például a tartomány 12. cellája. Ezt követően a 12. cella tartalma kerül visszaadásra a függvény eredményeként (az eredmény vektorban).

OFSZET

Egy adott hivatkozási ponttól megadott számú sorral és oszloppal eltolt cella értékét adja eredményül.

Szintaxis

OFSZET(hivatkozás; sorok; oszlopok; magasság; szélesség)

A hivatkozás azon hivatkozás, amelytől kezdve a függvény az új hivatkozást keresi.

A sorok azon sorok száma, amellyel a hivatkozás felfelé (negatív érték) vagy lefelé korrigálásra kerül.

Az oszlopok (opcionális) azon oszlopok száma, amellyel a hivatkozás balra (negatív érték) vagy jobbra korrigálásra kerül.

A magasság (opcionális) az új hivatkozáspozíción kezdődő terület függőleges magassága.

A szélesség (opcionális) az új hivatkozáspozíción kezdődő terület vízszintes szélessége.

A sorok és az oszlopok argumentumok nem mutathatnak nulla vagy negatív kezdetű sorra vagy oszlopra.

A magasság és a szélesség argumentumok nem mutathatnak nulla vagy negatív számú sorra vagy oszlopra.

A LibreOffice Calc függvényeinél az „opcionális” paramétereket nem kötelező megadni, ha nem követi azokat további paraméter. Ha például egy négy paramétert elfogadó függvénynél az utolsó kettő „opcionális”, akkor a 4. vagy a 3. és 4. paramétert nem kötelező megadni, de csak a 3. elhagyása nem lehetséges.

Példa

Az =OFSZET(A1;2;2) eredményül a C3 cellában található értéket adja (A1-től két oszloppal jobbra és két sorral lefelé). Ha a C3 cella a 100 értéket tartalmazza, akkor a függvény eredményül a 100 értéket adja vissza.

Az =OFSZET(B2:C3;1;1) a B2:C3 hivatkozástól az 1 sorral lejjebb és 1 oszloppal jobbra levő hivatkozást (C3:D4) adja vissza.

Az =OFSZET(B2:C3;-1;-1) a B2:C3 hivatkozástól az 1 sorral feljebb és 1 oszloppal balra levő hivatkozást (A1:B2) adja vissza.

Az =OFSZET(B2:C3;0;0;3;4) a B2:C3 hivatkozásból a 3 sorra és 4 oszlopra átméretezett hivatkozást (B2:E4) adja vissza.

Az =OFSZET(B2:C3;1;0;3;4) a B2:C3 hivatkozásból az 1 sorral lejjebb tolt és 3 sorra és 4 oszlopra átméretezett hivatkozást (B2:E4) adja vissza.

A =SZUM(OFSZET(A1;2;2;5;6)) a C3 cellánál kezdődő, 5 sor magas, és 6 oszlop széles terület (terület=C3:H7) összegét határozza meg.

HOL.VAN

Kiszámítja a megadott értékkel egyező tömb egy elemének relatív helyzetét. A függvény számként adja vissza a Keresési tömb segítségével megtalált érték helyzetét.

Szintaxis

HOL.VAN(keresési_feltétel; keresési_tömb; típus)

A keresési_feltétel az egyetlen sorból, illetve oszlopból álló tömbben keresendő érték.

A keresési_tömb a keresés helyét megadó hivatkozás. A keresési tömb állhat egyetlen sorból vagy oszlopból, illetve lehet egy sor vagy oszlop egy része.

A típus az 1, 0, illetve -1 értékek valamelyikét veheti fel. Ha a típus = 1, illetve a választható paraméter nincs megadva, akkor a függvény feltételezi, hogy a keresési tömb első oszlopa növekvő sorrendben rendezett. Ha a típus = -1, akkor a függvény feltételezi, hogy az oszlop csökkenő sorrendben rendezett. Ez megegyezik a Microsoft Excel hasonló funkciójával.

Ha a típus = 0, akkor a függvény kizárólag a pontos egyezéseket találja meg. Ha a keresési feltétel több találatot eredményez, akkor a függvény az első találatot adja eredményül. Reguláris kifejezésekre csak a típus = 0 esetén kereshet.

Ha a típus = 1 vagy a harmadik paraméter nincs megadva, akkor eredményül a függvény az utolsóként előforduló, a keresési feltételnél kisebb vagy azzal egyenlő érték indexét adja vissza. Ez abban az esetben is igaz, ha a keresési tömb nincs rendezve. Ha a típus = -1, a függvény eredményül az első nagyobb vagy egyenlő értéket adja vissza.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az Eszközök - Beállítások - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Példa

A =HOL.VAN(200;D1:D100) a D oszlop szerint rendezett D1:D100 területen belül keresi a 200 értéket. Amint a függvény eléri ezt az értéket, az értéket tartalmazó sor száma visszaadásra kerül. Ha az oszlop keresése során a függvény ennél nagyobb értéket talál, akkor az előző sor száma kerül visszaadásra.

SHEETS

Megállapítja a hivatkozás munkalapjainak számát. Ha nem ad meg paramétereket, az aktuális dokumentum munkalapjainak számát adja vissza.

Szintaxis

SHEETS(hivatkozás)

A hivatkozás munkalap- vagy területhivatkozás. A paraméter megadása nem kötelező.

Példa

A =SHEETS(Munkalap1.A1:Munkalap3.G12) függvény a 3 értéket adja vissza, ha a Munkalap1, Munkalap2 és Munkalap3 munkalapok a megadott sorrendben vannak.

SHEET

A hivatkozás munkalapszámát vagy egy munkalapnevet képviselő karaktersorozatot ad eredményül. Ha nem ad meg paramétereket, az eredmény a képletet tartalmazó munkalap száma a táblázatban.

Szintaxis

SHEET(hivatkozás)

A hivatkozás opcionális cella- vagy területhivatkozás, illetve munkalapnév-karakterlánc.

Példa

A =SHEET(Munkalap2.A1) függvény a 2 értéket adja vissza, ha a Munkalap2 a munkafüzet-dokumentum második munkalapja.

ADDRESS

Egy cella címét (hivatkozását) adja eredményül szövegként, a meghatározott sor és oszlop száma szerint. Meghatározhatja, hogy a címzés abszolút címzésként (például: $A$1), relatív címzésként (például: A1) vagy esetleg a kettő ötvözeteként (A$1 vagy $A1) kerül értelmezésre. Ezen kívül megadhatja a munkalap nevét is.

Kompatibilitási okból a CÍM és INDIREKT függvények támogatnak egy opcionális paramétert, amellyel megadható hogy az R1C1 (S1O1) jelölés használandó-e a megszokott A1 stílus helyett.

A CÍM esetén a paraméter a negyedik paraméterként kerül megadásra, eltolva az opcionális munkalapnév paramétert az ötödik pozícióra.

Az INDIREKT esetén a paraméter második paraméterként kerül felhasználásra.

Mindkét függvény esetén az argumentum 0 értéke az R1C1 jelölés használatát jelenti. Ha az argumentum nincs megadva, vagy értéke nem nulla, akkor az A1 jelölés kerül felhasználásra.

Az R1C1 jelölés esetén a CÍM a cím karakterláncokat a munkalapnév-elválasztóként felkiáltójelet (!) használva adja vissza, az INDIREKT pedig felkiáltójeleket vár munkalapnév-elválasztóként. Mindkét függvény továbbra is a pont (.) munkalapnév-elválasztót használja az A1 jelölés esetén.

Az ODF 1.0/1.1 formátumú dokumentumok megnyitásakor a munkalap nevét negyedik paraméterként megjelenítő CÍM függvények el lesznek tolva, hogy a munkalapnév az ötödik paraméter legyen. Egy új, 1 értékű negyedik paraméter kerül beszúrásra.

A dokumentum ODF 1.0/1.1 formátumba mentésekor a CÍM függvények negyedik paramétere, ha van, eltávolításra kerül.

Note.png Ne mentse a táblázatot a régi ODF 1.0/1.1 formátumba, ha a CÍM függvény új negyedik paraméterét 0 értékkel használja.
Note.png Az INDIREKT függvény az ODF 1.0/1.1 formátumra átalakítás nélkül kerül mentésre. Ha a második paraméter jelen volt, a Calc régebbi verziója hibát ad vissza arra a függvényre.

Szintaxis

CÍM(sor; oszlop; absz.; A1; "munkalap")

A sor a cellahivatkozás sorszámát jelöli.

Az oszlop a cellahivatkozás oszlopszámát (nem betűjelét) jelöli.

Az absz. meghatározza a hivatkozás típusát:

1: abszolút ($A$1)

2: a sorhivatkozás abszolút, az oszlophivatkozás relatív (A$1)

3: sor (relatív); oszlop (abszolút) ($A1)

4: relatív (A1)

A1 (opcionális) – ha 0, akkor az R1C1 jelölés érvényes. Ha a paraméter hiányzik, vagy nem 0, akkor az A1 jelölés érvényes.

A munkalap megadja a munkalap nevét. A nevet idézőjelek közé kell tenni.

Példa:

A =CÍM(1;1;2;;"Munkalap2") a következőt adja eredményül: Munkalap2.A$1.

Ha a Munkalap2 A1 cellája -6 értéket tartalmaz, akkor közvetett módon is hivatkozhat a hivatkozott cellára a B2 cellában elhelyezett függvény segítségével. Ehhez írja be az =ABS(INDIREKT(B2)) függvényt. Az eredmény a B2 cellában megadott cellahivatkozás abszolút értéke, vagyis ebben az esetben 6.


Related Topics

Calc függvények kategória szerint a LibreOffice WikiHelpben