Laskentataulukkofunktiot

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Lyhyesti: tässä osiossa kuvataan laskentataulukkofunktiot esimerkkien kera.

Lisää - Funktio - Luokka Laskentataulukko

GETPIVOTDATA (suom. NOUDA.PIVOT.TIEDOT)

GETPIVOTDATA-funktio palauttaa tuloksena arvon tietojen ohjauksen taulukosta. Arvoihin viitataan kenttien ja tietueiden nimiä, joten viittaukset säilyvät kelvollisina vaikka tietojen ohjauksen taulukon asettelua muutettaisiin.

Syntaksi

Kahta erilaista syntaksimääritelmää voidaan käyttää:

GETPIVOTDATA(TargetField; tietojen ohjaus; [ Field 1; Item 1; ... ])

GETPIVOTDATA(tietojen ohjaus; rajoitukset)

Toinen syntaksi olettaa annetuksi tasan kaksi parametriä, joista ensimmäinen on viite solualueelle. Ensimmäinen syntaksi on oletuksena kaikissa muissa tapauksissa. Ohjattu funktion luonti esittää ensimmäisen syntaksin.

Ensimmäinen syntaksi

Tietokenttä on merkkijono, joka valitsee yhden tietojen ohjauksen taulukon tietokentistä. Merkkijono voi olla lähdesarakkeen nimi tai tietokentän nimi siinä muodossa, jossa se näkyy taulukossa (kuten "Summa - Myynnit").

Tietojen ohjaus on viite soluun tai solualueeseen, joka sijaitsee tietojen ohjauksen taulukossa tai sisältää tietojen ohjauksen taulukon. Jos solualueella on useita tietojen ohjauksen taulukoita, viimeksi luotua taulukkoa käytetään.

Jos mitään Kentän nimi / kohta_n paria ei anneta, tuloksena palautetaan kokonaissumma. Muutoin jokainen pari lisää rajoituksen, joka tuloksen pitää läpäistä. Kentän nimi on tietojen ohjauksen taulukon kentän nimi. Kohta_n on tietueen nimi tästä kentästä.

Jos tietojen ohjauksen taulukossa on vain yksi tulosarvo, joka täyttää kaikki rajoitusehdot tai välisumma, joka laskee yhteen kaikki täsmäävät arvot, funktio palauttaa tämä tuloksen. Jos ei ole yhtään täsmäävää tulosta tai useat ovat ilman omaa välisummaa, virheilmoitus palautetaan. Nämä ehdot soveltuvat tuloksiin, jotka sisältyvät tietojen ohjauksen taulukkoon.

Jos lähdetiedoissa on merkintöjä, jotka on piilotettu tietojen ohjauksen taulukon asetuksilla, ne ohitetaan. Kenttänimi/kohde parien järjestys ei ole merkitsevä. Kenttien tai tietueiden nimet eivät ole aakkoskoosta riippuvia.

Jos sivukentälle ei ole annettu mitään rajoitusta, kentän valittua arvo käytetään implisiittisesti. Jos sivukentälle on annettu rajoitus, sen pitää täsmätä kentän valittuun arvoon tai tuloksena on virheilmoitus. Sivukentät ovat kenttiä ylävasemmalla tietojen ohjauksen taulukossa, sijoitettu "Sivukentät" alueelle tietojen ohjauksen asettelun valintaikkunassa. Kustakin sivukentästä voidaan valita tietue (arvo), mikä merkitsee vain sitä, että tietue on laskuissa mukana.

Tietojen ohjauksen taulukon välisummia käytetään vain, jos ne käyttävät "auto"-toimintoa (paitsi määriteltäessä rajoitukseksi, katso Toinen syntaksi alempaa).

Toinen syntaksi

Tietojen ohjauksella on sama merkitys kuin ensimmäisessäkin syntaksissa.

Rajoitukset on välein eroteltu luettelo. Merkinnät voivat olla (yksinkertaisissa) lainausmerkeissä. Koko merkkijono pitää olla suljettu (kaksinkertaisiin) lainausmerkkeihin, ellei viitata toisen solun merkkijonoon.

Yksi merkinnöistä voi olla tietokentän nimi. Tietokentän nimi voidaan jättää pois, jos tietojen ohjauksen taulukossa on vain yksi tietokenttä, muuten nimen pitää olla esillä.

Kukin muista merkinnöistä määrittää rajoituksen, joka on muodoltaan Kenttä[tietue] (merkkien [ ja ] kera), tai vain tietue, jos tietueen nimi on yksikäsitteinen huomioiden kaikki tietojen ohjauksen taulukossa käytettävät kentät.

Funktioiden nimet voidaan lisätä Kenttä[tietue;funktio]-muodossa, mikä johtaa siihen, että rajoitus täsmää vain välisummiin, jotka käyttävät tätä funktiota. Aakkoskoosta riippumattomat, mahdollisten funktioiden nimet ovat Summa, Lukumäärä, Keskiarvo, Maksimi, Minimi, Tulo, Lukumäärä (vain luvut), Keskihajonta (otos), Keskihajonta (populaatio), Varianssi (otos) ja Varianssi (populaatio).

VLOOKUP (suom. PHAKU)

Funktiolla suoritetaan pystysuuntainen haku oikealla oleviin soluihin viitaten. Funktio tarkistaa, onko määritetty arvo matriisin ensimmäisessä sarakkeessa. Osumariviltä funktio sitten poimii arvon järjestysnumeron määrittämästä matriisin sarakkeesta. Jos lajittelujärjestys-parametri on jätetty pois tai asetettu arvoon TOSI tai yksi, oletetaan, että arvot ovat nousevassa järjestyksessä. Tässä tapauksessa, jos hakuehto ei täyty täsmällisesti, viimeinen arvoista, jotka ovat ehtoa pienempiä, palautetaan tuloksena. Jos lajittelujärjestys on asetettu arvoon EPÄTOSI tai nolla, haun pitää osua täsmällinen, muuten saadaan virheilmoitus Virhe: arvo ei ole käytettävissä. Parametrin arvolla nolla aineiston ei tarvitse olla järjestetty nousevaan järjestykseen.

Hakutoiminto tukee säännöllisiä lausekkeita. Voit syöttää esimerkiksi "all.*", jolloin löytyy kaikki merkkijonot, joiden alussa on "all". Jos haetaan merkkejä, joita käytetään säännöllisen lausekkeen koodeissa, merkkien eteen laitetaan \-merkki. Säännöllisten lausekkeiden käyttöasetus tehdään valinnassa Työkalut - Asetukset - LibreOffice Calc - Laskenta.

Syntaksi

=VLOOKUP(hakuehto; matriisi; järjestysnumero; lajittelujärjestys)

Hakuehto on se arvo, jota haetaan matriisin eli taulukon ensimmäisestä sarakkeesta.

Matriisi on viite alueeseen, jossa on vähintään kaksi saraketta.

Järjestysnumero on matriisin sarakenumero, josta tulos poimitaan. Ensimmäisen sarakkeen numero on 1.

Lajittelujärjestys on valinnainen parametri, joka ilmaisee, onko matriisin ensimmäinen sarake järjestetty nousevaan järjestykseen. Jos ensimmäistä saraketta ei olla lajiteltu nousevaan järjestykseen, syötetään Boolen arvo EPÄTOSI tai nolla. Lajitellut sarakkeet voidaan käydä läpi paljon nopeammin ja funktio palauttaa aina jonkun arvon ääriarvojen väliltä, vaikka täsmällistä hakutulosta ei löytyisikään. Lajittelemattomassa luettelossa hakuehdon on täytyttävä täsmällisesti. Muutoin funktio antaa virheilmoituksen: Virhe: arvo ei ole käytettävissä.

Tyhjien solujen käsittely

Esimerkki

Ruokalistan vaihtoehdon numero halutaan syöttää soluun A1 ja ruokalajin nimen pitää ilmestyä viereiseen soluun (B1) välittömästi. Numeron ja nimen parit ovat taulukossa D1:E100. D1 on 100, E1:ssä on nimi kasviskeitto ja niin edelleen 100 ruokalistan riviä. Numerot D-sarakkeessa ovat nousevassa järjestyksessä, joten valinnainen lajittelujärjestys-parametri ei ole välttämätön.

Kirjoita seuraava kaava soluun B1:

=VLOOKUP(A1;D1:E100;2)

Heti kun soluun A1 syötetään luku, solu B1 esittää vastaavan tekstin, joka on alueen D1:E100 toisessa sarakkeessa. Jos syötetään luku, jota ei luettelossa ole, näkyviin tulee seuraava pienempi numero. Tämän estämiseksi EPÄTOSI annetaan arvoksi viimeiselle funktion parametrille, niin että olemattomat numerot tuottavat virheilmoituksen .

COLUMNS (suom. SARAKKEET)

Tulokseksi saadaan annetun viitteen sarakkeiden määrä.

Syntaksi

COLUMNS(matriisi)

Matriisi on viite solualueeseen, jonka sarakkeiden kokonaismäärä haetaan. Argumentti voi olla myös yksittäinen solu.

Esimerkki

=COLUMNS(B5) antaa tuloksen 1, koska yhdellä solulla on vain yksi sarake.

=COLUMNS(A1:C5) on 3. Viite koostuu kolmesta sarakkeesta.

=COLUMNS(Kani) antaa tuloksen 2, jos Kani on alueen (C1:D3) nimi.

COLUMN (suom. SARAKE)

Tulokseksi saadaan soluviitteen sarakenumero. Jos viite on yhteen soluun, solun sarakenumero palautuu tuloksena; jos parametri on solualue, sarakenumerot palautetaan yksirivisenä matriisina, jos kaava syötetään matriisikaavana. Jos COLUMN-funktiota ei käytetä matriisikaavana alueviitteelle, vain alueen ensimmäisen solun sarakenumero määritetään.

Syntaksi

COLUMN(viite)

Viite on viittaus solualueeseen, jonka ensimmäisen sarakkeen numero haetaan.

Jos viitettä ei anneta, kaavasolun oma sarakenumero haetaan tulokseksi. LibreOffice Calc asettaa viitteen kohdistettuun soluun.

Esimerkki

=COLUMN(A1) on 1. Sarake A on taulukon ensimmäinen sarake.

=COLUMN(C3:E3) on 3. Sarake C on taulukon kolmas sarake.

=COLUMN(D3:G10) antaa tuloksen 4 koska sarake D on neljäs sarake taulukossa ja COLUMN-funktiota ei ole käytetty matriisikaavana. (Tässä tapauksessa matriisin ensimmäistä arvoa käytetään aina tuloksena.)

{=COLUMN(B2:B7)} ja =COLUMN(B2:B7) molemmat antavat tuloksen 2, koska viitteen ainoa sarake on B, joka on taulukon toinen sarake. Koska yksisarakkeisella alueella on vain yksi sarakenumero, matriisikaava ei tässä tilanteessa eroa tavallisesta kaavasta.

=COLUMN() antaa tuloksen 3, jos kaava on kirjoitettuna sarakkeessa C.

{=COLUMN(Kani)} palauttaa yksirivisen matriisin (3, 4) jos "Kani"-nimi on annettu alueelle (C1:D3).

INDIRECT (suom. EPÄSUORA)

Tulokseksi saadaan viite merkkijonona. Funktiota voidaan käyttää myös palauttamaan vastaavan merkkijonon alue.

Yhteentoimivuuden vuoksi ADDRESS- ja INDIRECT-funktioissa tuetaan valinnaista parametriä, joka määrittää, käytetäänkö R1C1-osoitemerkintää vai tavanomaista A1-merkintää.

ADDRESS-funktiossa parametri on lisätty neljänneksi parametriksi. Näin valinnainen taulukon nimen parametri siirtyy viidenneksi argumentiksi.

INDIRECT-funktiossa parametri on lisätty toiseksi ja samalla viimeiseksi parametriksi.

Molemmissa funktioissa, jos argumentille annetaan arvo 0, käytetään R1C1-merkintätapaa. Jos argumenttia ei anneta tai sen arvo on muu kuin 0, käytetään A1-merkintätapaa.

R1C1-merkintätavassa ADDRESS antaa tulokseksi osoitemerkkijonon, jossa huutomerkki '!' toimii taulukon nimen erottimena ja INDIRECT edellyttää huutomerkkiä taulukon nimen erottimeksi. Molemmat funktiot käyttävät edelleen pistettä '.' taulukon nimen erottimena A1-merkintätavassa.

Avattaessa ODF 1.0/1.1 -muodossa olevia asiakirjoja niissä ADDRESS-funktiossa, joissa taulukon nimi esitetään neljäntenä parametrinä, siirretään nimi viidenneksi parametriksi. Neljäs parametri, jolle annetaan arvo 1, lisätään.

Tallennettaessa ODF 1.0/1.1 -muodossa olevia asiakirjoja, jos ADDRESS-funktiossa on neljäs parametri, se poistetaan.

Note.png Laskentataulukkoa ei pidä tallentaa ODF 1.0/1.1 -muodossa, jos ADDRESS-funktion uutta neljättä parametriä on käytetty arvon 0 kera.
Note.png INDIRECT-funktio tallennetaan ilman muunnosta ODF 1.0/1.1 -muotoon. Jos toinen parametri esiintyy, Calcin vanhempi versio tuottaa virheilmoituksen tästä funktiosta.

Syntaksi

INDIRECT(viite;A1)

Viite edustaa (tekstimuotoista) viitettä soluun tai alueeseen, jolta sisältö palautetaan.

A1 (valinnainen) - jos asetettu arvoon 0, käytetään R1C1-merkintätapaa. Jos parametri puuttuu tai sen arvo on muu kuin 0, käytetään A1-merkintätapaa.

Note.png Jos avataan Excel-laskentataulukko, jossa on merkkijonofunktioista laskettuja epäsuoria osoitteita, taulukon osoitteet eivät siirry automaattisesti. Esimerkiksi Excelin osoite lausekkeessa EPÄSUORA("tiedostonimi!taulukkonimi"&B1) ei muunnu Calcin osoitteeksi lausekkeessa INDIRECT("tiedostonimi.taulukkonimi"&B1).

Esimerkki

=INDIRECT(A1) on yhtä kuin 100 jos solussa A1 on viite C108 ja solussa C108 on arvo 100.

=SUM(INDIRECT("a1:" & ADDRESS(1;3))) laskee summan alueelta, joka alkaa A1:stä ja jatkuu soluun, jonka osoite määräytyy 1. rivistä ja 3. sarakkeesta. Tämä tarkoittaa siis, että summa lasketaan alueelta A1:C1 .

INDEX (suom. INDEKSI)

INDEX antaa tulokseksi osa-alueen, joka on määritetty rivi- ja sarakenumeroilla tai valinnaisen alueindeksin. Tilanteesta riippuen INDEX palauttaa joko viitteen tai sisällön.

Syntaksi

INDEX(viite; rivi; sarake; alue)

Viite on viite, joka annetaan joko kirjoittamalla suoraan tai määrittämällä aluenimi. Jos viite koostuu useista alueista, viite tai aluenimi pitää kirjoittaa sulkeisiin.

Rivi (valinnainen) edustaa rivi-indeksiä viitealueella. josta arvo palautetaan Nollan (tai määrittelemättömän rivin) tapauksessa kaikki viitatut rivit palautetaan.

Sarake (valinnainen) edustaa sarake-indeksiä viitealueella. josta arvo palautetaan. Nollan (tai määrittelemättömän sarakkeen) tapauksessa kaikki viitatut sarakkeet palautetaan.

Alue (valinnainen) edustaa osa-alueen indeksiä, jos viittaus on monialueinen.

Esimerkki

=INDEX(Hinnat;4;1) antaa tulokseksi tietokanta-alueen rivin 4 ja sarakkeen 1 arvon, kun Hinnat on määrittely Tiedot - Määritä alue -toiminnossa.

=INDEX(SummaX;4;1) antaa tulokseksi alueen SummaX rivin 4 sarakkeen 1 arvon, kun alue on määritelty Lisää - Nimet - Määritä -toiminnossa.

=INDEX(A1:B6;1) antaa tulokseksi alueen A1:B6 ensimmäisellä rivillä olevan arvon.

=INDEX(A1:B6;0;1) antaa tulokseksi alueen A1:B6 ensimmäisellä sarakkeella olevan arvon.

=INDEX((multi);4;1) tarkoittaa 4. riviä ja 1. saraketta (yhdistelmä)alueella, joka on nimetty Lisää - Nimet - Määritä -toiminolla multi nimelle. Yhdistelmäalue voi koostua useista suorakulmaisista alueista, joilla kullakin on 4. rivi ja 1. sarake. Jos halutaan osoittaa yhdistelmäalueen toista aluelohkoa, kirjoitetaan 2 parametrin arvoksi alueelle.

=INDEX(A1:B6;1;1) tarkoittaa vasemman yläkulman arvoa alueella A1:B6.

=INDEX((multi);0;0;2) palauttaa viitteen yhdistelmäalueen toiselta alueelta.

ERRORTYPE (suom. VIRHELAJI)

Funktio palauttaa toisessa solussa esiintyvän virhearvon numeron. Tätä numeroa voi käyttää apuna virheilmoitustekstin tuottamisessa.

Jos tapahtuu virhe, funktio antaa tulokseksi loogisen tai numeerisen arvon.

Note.png Tilarivi esittää LibreOffice-ohjelmiston määritetyn virhekoodin, jos virheen sisältävää solua napsautetaan.

Syntaksi

ERRORTYPE(viite)

Viite sisältää sen solun osoitteen, jossa virhe tapahtui.

Esimerkki

Jos solussa A1 näkyy Virhe:518, funktio =ERRORTYPE(A1) antaa tulokseksi 518.

DDE

Palauttaa DDE-linkin tuloksen. Jos linkitetyn alueen tai osan sisältö muuttuu, palautettu arvokin muuttuu. Laskentataulukko täytyy ladata uudestaan tai valita Muokkaa - Linkit jotta linkit päivittyisivät. Alustojen väliset linkit, esimerkiksi Windows-koneella toimivan LibreOffice-asennuksen ja Linux-koneella olevan asiakirjan välillä, eivät ole sallittuja.

Syntaksi

DDE("Palvelin"; "Tiedosto"; "alue"; tila)

Palvelin on palvelinsovelluksen nimi. LibreOffice-sovelluksilla on palvelin, jonka nimi on "soffice".

Tiedosto on koko tiedostonimi, sisältäen polkumäärityksen.

Alue on alue, jolla olevaa tietoa käytetään.

Tila on valinnainen parametri, joka vaikuttaa DDE-palvelimen käyttämään numerotietojen muunnosmenetelmään.

Tila Vaikutus
0 tai puuttuu lukumuoto, joka on "Oletus"-solutyylillä
1 tiedot tulkitaan aina US English -oletusmuodossa
2 tietoja käsitellään tekstinä, ei muunnoksia luvuiksi

Esimerkki

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.sxc";"taulukko1.A1") lukee taulukko1:n solun A1 sisällön LibreOffice Calcin laskentataulukosta data1.sxc.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.sxw";"Päivän sana") palauttaa tunnuslauseen kaavan sisältävään soluun. Ensiksi pitää kirjoittaa tunnuslauserivi motto.sxw-asiakirjaan ja määrittää se ensimmäiseksi riviksi Päivän sana -nimiseen osaan (LibreOffice Writerissa toiminnossa Lisää - osa). Jos tunnuslause on muokattu (ja tallennettu) LibreOffice Writer-asiakirjassa, tunnuslause tulee päivitetyksi kaikissa LibreOffice Calcin soluissa, joihin DDE-linkki on määritetty.

HYPERLINK (suom. HYPERLINKKI)

Napsautettaessa solua, jossa on HYPERLINK-funktio, avataan hyperlinkki.

Jos käytetään valinnaista soluteksti-parametriä, kaava paikallistaa URL-osoitteen ja näyttää sitten tekstin.

Tip.png Hyperlinkin avaamiseksi solusta näppäimistöä käyttäen, valitaan solu, painetaan F2-näppäintä, jolloin päästään muokkaustilaan, siirretään kohdistin hyperlinkin eteen, painetaan Vaihto+F10 ja valitaan sitten Open Hyperlink.

Syntaksi

HYPERLINK("URL") tai HYPERLINK("URL"; "soluteksti")

URL määrittää kohdelinkin. Valinnainen soluteksti-parametri on teksti, joka näkyy solussa ja toimii funktion tuloksena. Jos soluteksti-parametriä ei ole määritetty, URL-osoite näytetään solun tekstinä ja funktion tuloksena.

Tulokseksi tulee numero 0 tyhjistä soluista ja matriisin alkioista.

Esimerkki

=HYPERLINK("http://www.example.org") näyttää tekstin "http://www.example.org" ja avaa hyperlinkin http://www.example.org napsautettaessa.

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Napsauta") esittää tekstin "Napsauta" solussa ja avaa hyperlinkin http://www.example.org napsautettaessa.

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) näyttää luvun 12345 ja avaa hyperlinkin http://www.example.org napsautettaessa.

=HYPERLINK($B4), missä solussa B4 on http://www.example.org. Funktio lisää http://www.example.org hyperlinkkisolun URL-osoitteeksi ja palauttaa tuloksena saman tekstin.

=HYPERLINK("http://www.";"Napsauta ") & "example.org" näyttää tekstin Napsauta example.org solussa ja avaa hyperlinkin http://www.example.org napsautettaessa.

=HYPERLINK("#Taulukko1.A1";"Siirry ylös") näyttää tekstin Siirry ylös ja napsautettaessa siirtää kohdistuksen soluun Taulukko1.A1 asiakirjassa.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Erittely";"Siirry Writerin kirjanmerkkiin") näyttää tekstin Siirry Writerin kirjanmerkkiin, lataa määritetyn tekstiasiakirjan ja hyppää kirjanmerkkiin "Erittely".

AREAS (suom. ALUEET)

Tulokseksi saadaan monivalintaan kuuluvien yksittäisten alueiden lukumäärä. Alue voi käsittää vierekkäisiä soluja tai yhden solun.

Tämä funktio edellyttää yksittäistä argumenttia. Jos annetaan useita alueita, ne pitää sulkea ylimääräisiin sulkeisiin. Monialueinen argumentti voidaan syöttää käyttäen puolipistettä (;) erottimena, mutta tämä muuntuu tilde (~) -operaattoriksi. Tildeä käytetään alueiden yhdistämiseen.

Syntaksi

AREAS(viite)

Viite edustaa viittausta soluun tai solualueeseen.

Esimerkki

=AREAS((A1:B3;F2;G1)) antaa tuloksen 3, koska siinä viitataan kolmeen soluun tai alueeseen. Merkintä muuttuu muotoon =AREAS((A1:B3~F2~G1))

=AREAS(All) antaa tuloksen 1, jos alue nimeltään All on määritelty Tiedot - Määritä alue -toiminnossa.

ROWS (suom. RIVIT)

Tulokseksi saadaan rivien määrä viitealueella tai matriisissa.

Syntaksi

ROWS(matriisi)

Matriisi on viite tai nimetty alue, jonka rivien kokonaislukumäärä selvitetään.

Esimerkki

=Rows(B5) antaa tuloksen 1, koska yhdellä solulla on vain yksi rivi.

=ROWS(A10:B12) antaa tulokseksi 3.

{=COLUMN(Kani)} antaa tulokseksi 3, jos "Kani"-nimi on annettu alueelle (C1:D3).

ROW (suom. RIVI)

Tulokseksi saadaan soluviitteen rivinumero. Jos viite on yksi solu, tulos on tämän solun rivinumero. Jos viite on solualue, tulos on vastaavat rivinumerot yksisarakkeisena matriisina, kun kaava syötetään matriisikaavana. Jos ROW-funktiossa ei käytetä matriisikaavaa alueviitteen kera, vain alueen ensimmäisen solun rivinumero on tuloksena.

Syntaksi

ROW(viite)

Viite on solu, solualue tai aluenimi.

Jos viitettä ei käytetä, kaavan oman solun rivinumeroa haetaan. LibreOffice Calc asettaa viitteen käsiteltävään soluun.

Esimerkki

=ROW(B3) antaa tuloksen 3, koska viite viittaa kolmanteen riviin taulukossa.

{=ROW(D5:D8)} antaa tulokseksi yksisarakkeisen matriisin (5, 6, 7, 8), koska viite määrittää rivit 5 ... 8.

=ROW(D5:D8) antaa tuloksen 5, koska ROW-funktio ei ole matriisikaavana ja vain viitteen ensimmäisen rivin numero palautetaan tuloksena.

{=ROW(A1:E1)}ja =ROW(A1:E1) molemmat antavat tuloksen 1, koska viitteessä on vain rivi 1 taulukon ensimmäisenä rivinä. (Eroa matriisikaavan ja tavallisen kaavan välillä ei synny, kun rivejä on vain yksi.)

=ROW() antaa tuloksen 3, jos kaava on kirjoitettuna riville 3.

{=ROW(Kani)} antaa tulokseksi yksisarakkeisen matriisin (1,2,3), jos "Kani"-nimi on annettu alueelle (C1:D3).

HLOOKUP (suom. VHAKU)

Haetaan arvoa ja viitettä valitun alueen alapuolella oleviin soluihin. Tämä funktio määrittää, onko matriisin eli taulukon ensimmäisellä rivillä tietty arvo. Funktio palauttaa sitten taulukon järjestysnumeron määräämältä riviltä arvon samasta sarakkeesta.

Hakutoiminto tukee säännöllisiä lausekkeita. Voit syöttää esimerkiksi "all.*", jolloin löytyy kaikki merkkijonot, joiden alussa on "all". Jos haetaan merkkejä, joita käytetään säännöllisen lausekkeen koodeissa, merkkien eteen laitetaan \-merkki. Säännöllisten lausekkeiden käyttöasetus tehdään valinnassa Työkalut - Asetukset - LibreOffice Calc - Laskenta.

Syntaksi

HLOOKUP(hakuehto; matriisi; järjestysnumero; lajittelu)

Katso myös:VLOOKUP (rivit ja sarakkeet vaihtuvat)

Tyhjien solujen käsittely

CHOOSE (suom. VALITSE.INDEKSI)

Funktio käyttää indeksiä palauttaakseen enintään 30:n arvon luettelosta yhden arvon.

Syntaksi

CHOOSE(Index; arvo1; ...; arvo30)

Järjestysnumero on viite tai numero väliltä 1 ... 30 osoittaen luettelosta poimittavan arvon.

Arvo1 ... arvo30 on arvojen luettelo, joka koostuu yksittäisistä soluviitteistä ja arvoista.

Esimerkki

=CHOOSE(A1;B1;B2;B3;"tänään";"eilen";"huomenna") esimerkiksi palauttaa tuloksena solun B2 sisällön, kun on A1 = 2; kun on A1 = 4, funktion tulos on teksti "tänään".

STYLE (suom. TYYLI)

Kaavan sisältävään soluun käytetään määrättyä tyyliä. Tietyn ajan kuluttua voidaan ottaa käyttöön toinen tyyli. Tämä funktio palauttaa aina arvon 0, mikä tekee mahdolliseksi sen lisäämisen toiseen funktioon muuttamatta tuloksen arvoa. Yhdessä CURRENT-funktion kanssa voidaan käyttää solun arvosta riippuvaa väriä. Esimerkiksi: =...+STYLE(IF(CURRENT()>3;"puna";"viher")) käyttää tyyliä "puna" soluihin, joiden arvo on yli 3, muuten käytetään tyyliä "viher". Molemmat tyylit pitää määritellä etukäteen.

Syntaksi

STYLE("tyyli"; aika; "tyyli2")

Tyyli on soluun liitettävän solutyylin nimi. Tyylien nimet pitää olla lainausmerkeissä.

Aika on valinnainen aikaväli sekunteina. Jos parametri puuttuu, tyyli ei vaihdu tietyn ajan kuluttua.

Tyyli2 on valinnainen solutyylin nimi, joka otetaan käyttöön solussa, kun määrätty aika on kulunut. Jos parametri puuttuu, käytetään "oletus"-tyyliä.

LibreOffice Calcin funktioissa "valinnaiseksi" merkityn parametrin voi jättää pois vain, jos sitä ei seuraa parametrejä (argumentteja). Esimerkiksi neliparametrisessa funktiossa, jossa kaksi viimeistä parametriä on merkitty "valinnaisiksi", 4. parametrin tai sekä 3. että 4. parametrin voi jättää pois, muttei pelkästään 3. parametriä.

Esimerkki

=STYLE("näkymätön";60;"oletus") muotoilee solun läpinäkyväksi 60 sekunnin ajaksi asiakirjan uudelleen laskennan tai lataamisen jälkeen. Sitten otetaan käyttöön oletus-muotoilu. Molemmat solumuotoilut pitää olla määritelty etukäteen.

Koska STYLE():n palauttama numeerinen arvo on nolla, tämä arvo lisätään merkkijonoon. Tämä voidaan estää käyttämällä funktiota T() seuraavaan tapaan:

="Text"&T(STYLE("myStyle"))

Katso myös esimerkki funktion CURRENT() kohdalta.

LOOKUP (suom. HAKU)

Tuloksena on solun sisältö, joka haetaan joko yksiriviseltä tai yksisarakkeiselta alueelta. Valinnaisesti sijoitettu arvo (samasta indeksistä) palautetaan eri sarakkeesta tai riviltä. Erona VLOOKUP- tai HLOOKUP-hakuun on se, että tulos- ja hakuvektorit (eli -taulukot) voivat olla eri suuntaisia; niiden ei tarvitse olla vierekkäisiä. Tämän lisäksi LOOKUP-hakuvektori pitää olla nousevassa järjestyksessä, muutoin haku ei anna käyttökelpoisia tuloksia.

Note.png Jos LOOKUP ei löydä osumaa, se palauttaa suurimman niistä hakuvektorin arvoista, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin hakuehto.

Hakutoiminto tukee säännöllisiä lausekkeita. Voit syöttää esimerkiksi "all.*", jolloin löytyy kaikki merkkijonot, joiden alussa on "all". Jos haetaan merkkejä, joita käytetään säännöllisen lausekkeen koodeissa, merkkien eteen laitetaan \-merkki. Säännöllisten lausekkeiden käyttöasetus tehdään valinnassa Työkalut - Asetukset - LibreOffice Calc - Laskenta.

Syntaksi

LOOKUP(hakuehto; hakuvektori; tulosvektori)

Hakuehto on arvo, jota haetaan; syötettynä joko kirjoittamalla suoraan tai viitteenä.

Hakuvektori on yksirivinen tai yksisarakkeinen alue, jolta etsitään.

Tulosvektori on toinen yksirivinen tai yksisarakkeinen alue, jolta funktion tulos poimitaan. Tulos on tulosvektorin se solu, jolla on sama indeksinumero kuin haun osumalla hakuvektorissa.

Tyhjien solujen käsittely

Esimerkki

=LOOKUP(A1;D1:D100;F1:F100) hakee alueelta D1:D100 vastaavaa arvoa kuin syötetään soluun A1. Kun esiintymä löydetään, sen indeksi määritetään, esimerkiksi 12. solu alueella. Sitten tulosvektorin 12. solun arvo poimitaan funktion tulokseksi.

OFFSET (suom. SIIRTYMÄ)

Tulokseksi saadaan arvot solualueelta, jonka osoite saadaan määrättynä rivien ja sarakkeiden siirtymänä vertailupisteestä.

Syntaksi

OFFSET(viite; rivit; sarakkeet; korkeus; leveys)

Viite on se viite, joka toimii lähtökohtana haettaessa uutta viitettä.

Rivit on rivien määrä, joka edetään viite-lähtökohdasta ylös (negatiivinen arvo) tai alas.

Sarakkeet sarakkeiden määrä, joka edetään viite-lähtökohdasta vasemmalle (negatiivinen arvo) tai oikealle.

Korkeus (valinnainen) on uudesta viitteestä alkavan alueen laajuus pystysuunnassa.

Leveys (valinnainen) on uudesta viitteestä alkavan alueen laajuus vaakasuunnassa.

Argumentit rivit ja sarakkeet eivät saa johtaa nollaan tai sitä pienempään rivi- tai sarakenumeroon.

Argumentit korkeus ja leveys eivät saa johtaa nollaan tai sitä pienempään rivi- tai sarakemäärään.

LibreOffice Calcin funktioissa "valinnaiseksi" merkityn parametrin voi jättää pois vain, jos sitä ei seuraa parametrejä (argumentteja). Esimerkiksi neliparametrisessa funktiossa, jossa kaksi viimeistä parametriä on merkitty "valinnaisiksi", 4. parametrin tai sekä 3. että 4. parametrin voi jättää pois, muttei pelkästään 3. parametriä.

Esimerkki

=OFFSET(A1;2;2) antaa tulokseksi solun C3 arvon (siirrytty A1:stä kaksi riviä ja kaksi saraketta eteenpäin). Jos solussa C3 on arvo 100, tämä funktio antaa tulokseksi 100.

=OFFSET(B2:C3;1;1) palauttaa viitteen B2:C3 siirrettynä 1:n rivin verran alas ja yhden sarakkeen oikea (C3:D4) (esimerkki yksinään toimii matriisikaavana).

=OFFSET(B2:C3;-1;-1) palauttaa viitteen B2:C3 siirrettynä 1:n rivin verran ylös ja yhden sarakkeen vasemmalle (A1:B2).

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) palauttaa viitteen B2:C3 koko muutettuna 3.een riviin ja 4:ään sarakkeeseen (B2:E4).

=OFFSET(B2:C3;1;0;3;4) palauttaa viitteen B2:C3 siirrettynä yhden rivin alas ja koko muutettuna 3.een riviin ja 4:ään sarakkeeseen (B3:E5).

=SUM(OFFSET(A1;2;2;5;6)) määrittää summan alueelta, joka alkaa solusta C3 ja jonka korkeus on 5 riviä ja leveys 6 saraketta (alue=C3:H7).

MATCH (suom. VASTINE)

Tulokseksi saadaan hakuehtoon täsmäävän tekijän sijainti taulukossa. Funktio palauttaa hakutaulukosta löytyvän arvon sijainnin lukuna.

Syntaksi

MATCH(hakuehto; hakutaulukko; tyyppi)

Hakuehto on arvo, jota haetaan yksirivisestä tai yksisarakkeisesta taulukosta eli matriisista.

Hakutaulukko on hakemisto, josta etsitään. Hakutaulukko voi olla yksittäinen rivi tai sarake tai osa niistä.

Tyyppi voi saada arvon 1, 0, tai -1. Jos on tyyppi = 1 tai tämä valinnainen parametri puuttuu, oletetaan, että hakutaulukon ensimmäinen sarake on nousevassa järjestyksessä. Jos on tyyppi = -1, oletetaan, että sarake on lajiteltu alenevaan järjestykseen. Tämä vastaa samanlaista Microsoft Excel -funktiota.

Jos on tyyppi = 0, vain täsmälliset osumat löytyvät. Jos hakuehto täyttyy useammin kuin kerran, funktion tulos on ensimmäisen osuman sijainti. Vain tyyppi = 0 -asetuksin voidaan hakea säännöllisiä lauseita käyttäen.

Jos tyyppi = 1 tai tämä kolmas parametri puuttuu, tuloksena palautetaan viimeisen sellaisen arvon sijainti, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin hakuehto. Tämä pätee myös silloin, kun hakutaulukko ei ole lajiteltu. Kun tyyppi = -1, ensimmäinen arvo, joka on suurempi tai yhtä suuri hakuehto, palautetaan tuloksena.

Hakutoiminto tukee säännöllisiä lausekkeita. Voit syöttää esimerkiksi "all.*", jolloin löytyy kaikki merkkijonot, joiden alussa on "all". Jos haetaan merkkejä, joita käytetään säännöllisen lausekkeen koodeissa, merkkien eteen laitetaan \-merkki. Säännöllisten lausekkeiden käyttöasetus tehdään valinnassa Työkalut - Asetukset - LibreOffice Calc - Laskenta.

Esimerkki

=MATCH(200;D1:D100) hakee alueelta D1:D100, joka on lajiteltu sarakkeen D mukaan, arvoa 200. Heti kun tämä arvo löytyy, löytöä vastaava rivinumero palautetaan tuloksena. Mikäli hakuehtoa suurempi arvo tulee vastaan, tulokseksi tulee edellisen rivin numero.

SHEETS (suom. TAULUKKO.MÄÄRÄ)

Määrittää taulukoiden lukumäärän viitteessä. Jos parametriä ei anneta, tulos on käsiteltävän asiakirjan taulukoiden lukumäärä.

Syntaksi

SHEETS(viite)

Viite on viite taulukkoon tai alueeseen. Tämä parametri on valinnainen.

Esimerkki

=SHEETS(Taulukko1.A1:Taulukko3.G12) antaa tuloksen 3, jos Taulukko1, Taulukko2, and Taulukko3 esiintyvät tässä järjestyksessä.

SHEET (suom. TAULUKKO.NUMERO)

Tulokseksi saadaan taulukon numero viitteestä tai taulukon nimestä. Jos parametriä ei anneta, tulos on tämän kaavan sisältävän taulukon numero.

Syntaksi

SHEET(viite)

Viite on valinnainen ja se viittaa soluun, alueeseen tai se on taulukon nimi merkkijonona.

Esimerkki

=SHEET(Taulukko2.A1) antaa tuloksen 2 jos Taulukko2 on toinen taulukko laskentataulukko-asiakirjassa.

ADDRESS (suom. OSOITE)

Tulokseksi saadaan (viite) tekstinä, määritettyjen rivi- ja sarakenumeroiden mukaisesti. Käyttäjä voi määrätä, tulkitaanko osoite absoluuttiseksi (kuten $A$1), suhteelliseksi (kuten A1) vai sekamuodoksi (A$1 tai $A1). Myös taulukon nimi voidaan määrittää.

Yhteentoimivuuden vuoksi ADDRESS- ja INDIRECT-funktioissa tuetaan valinnaista parametriä, joka määrittää, käytetäänkö R1C1-osoitemerkintää vai tavanomaista A1-merkintää.

ADDRESS-funktiossa parametri on lisätty neljänneksi parametriksi. Näin valinnainen taulukon nimen parametri siirtyy viidenneksi argumentiksi.

INDIRECT-funktiossa parametri on lisätty toiseksi ja samalla viimeiseksi parametriksi.

Molemmissa funktioissa, jos argumentille annetaan arvo 0, käytetään R1C1-merkintätapaa. Jos argumenttia ei anneta tai sen arvo on muu kuin 0, käytetään A1-merkintätapaa.

R1C1-merkintätavassa ADDRESS antaa tulokseksi osoitemerkkijonon, jossa huutomerkki '!' toimii taulukon nimen erottimena ja INDIRECT edellyttää huutomerkkiä taulukon nimen erottimeksi. Molemmat funktiot käyttävät edelleen pistettä '.' taulukon nimen erottimena A1-merkintätavassa.

Avattaessa ODF 1.0/1.1 -muodossa olevia asiakirjoja niissä ADDRESS-funktiossa, joissa taulukon nimi esitetään neljäntenä parametrinä, siirretään nimi viidenneksi parametriksi. Neljäs parametri, jolle annetaan arvo 1, lisätään.

Tallennettaessa ODF 1.0/1.1 -muodossa olevia asiakirjoja, jos ADDRESS-funktiossa on neljäs parametri, se poistetaan.

Note.png Laskentataulukkoa ei pidä tallentaa ODF 1.0/1.1 -muodossa, jos ADDRESS-funktion uutta neljättä parametriä on käytetty arvon 0 kera.
Note.png INDIRECT-funktio tallennetaan ilman muunnosta ODF 1.0/1.1 -muotoon. Jos toinen parametri esiintyy, Calcin vanhempi versio tuottaa virheilmoituksen tästä funktiosta.

Syntaksi

ADDRESS(rivi; sarake; abs; A1; "taulukko")

Rivi edustaa soluviitteet rivinumeroa

Sarake on soluviitteet sarakenumero (luku, ei kirjain)

Abs määrittää viitteen tyypin:

1: absoluuttinen ($A$1)

2: rivin viitetyyppi on absoluuttinen; sarakkeen viite on suhteellinen (A$1)

3: rivi (suhteellinen); sarake (absoluuttinen) ($A1)

4: suhteellinen (A1)

A1 (valinnainen) - jos asetettu arvoon 0, käytetään R1C1-merkintätapaa. Jos parametri puuttuu tai sen arvo on muu kuin 0, käytetään A1-merkintätapaa.

Taulukko (valinnainen) edustaa taulukon nimeä. Se on pantava lainausmerkkeihin.

Esimerkki:

=ADDRESS(1;1;2;"Taulukko2") antaa tuloksen: Taulukko2.A$1

Jos solussa A1 on arvo -6, tähän arvoon voi viitata epäsuorasti kirjoittamalla soluun B2 pelkän soluviittauksen A1 ja käyttämällä sitten kaavaa =ABS(INDIRECT(B2)). Tuloksena on solussa B2 viitatun solun itseisarvo, tässä tapauksessa siis 6.


Related Topics

Calcin funktiot luokittain LibreOffice WikiHelp (englanniksi)