Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Barbaacha Barruu keessatti Turbaa abbaalaa Fayyadamuu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Turbaa abbaalaa ykn iddooqotaa arfoota hin ifteeffamne ykn hin mul'anne tokko tokkoof barbaaduufiif fayyaduu danda'a.

Yeroo barruu barbaadduu fi galmee keessa bakka buustu turbaawwwan abbaalaa fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf, "s.n" "sun" fi "son" barbaada.

  1. Gulaali - Barbaadi & Bakka buusi filadhu.
  2. Qaaqicha bal'isuuf Dirqaalee Dabalataa filadhu.
  3. Saanduqa filannoo Himannoolee Idilee filadhu.
  4. Sanduuqa Barbaadif jedhu keessaa, jecha barbaachaa fi turbaa(wwan) abbaalaa barbaacha kee keessatti fayyadamuu barbaaddu barreessi.
  5. Barbaadi ykn Mara Barbaadi cuqaasi.

Fakkeenyota Himannoo Idilee

  1. Turbaan abbaalaa arfii qeenxee tuqaa (.) dha.
  2. Mul'ina arfii duraa al zeeroo ykn isaa oliif turbaan abbaalaa urjoo dha.Fakkeenyaaf:"123*" "12" "123", fi "1233" barbaada.
  3. Walitti qabamni turbaa abbaalaa zeeroo barbaaduuf ykn mul'ina arfii kamiiyyu tuqaa fi urjoo (.*) dha.
  4. Turbaan abbaalaa dhuma keewwataa mallattoo doolaarii ($) dha. Walitti qabamni arfii turbaa abbaalaa jalqaba keewwataa arfii hoxxee fi tuqaa (^.) dha.
  5. Turbaa abbaala arfii caancalaaf \t dha.
Note.png A search using a regular expression will work only within one paragraph. To search using a regular expression in more than one paragraph, do a separate search in each paragraph.

Related Topics

Tarree Turbaawwan Abbaalaa