Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Barreessa irratti Barbaaduuf Baakka Buusu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Galmeewwan barruu irratti jechota, dhangeessuu, akkaataaleef dabala barbaadu nidandessa. Bu'aa tokko irrra issa ittianatti naanna'u nidandessa, ykn mara bu'aa altokko Shoolu nidandessa, kana booda dhangii biroo fayyadami ykn jechota barruu birottin bakkabuusi.

Qaqaa Barbaadii Baakka Buusi

Galmee guutuu kessatti barruu barbaaddu nidandessa, filmaata barruu ka'aa tokko male qaqaa barbaadiif baakka buusi bani. Galmee kee keesatti kutaa tokko barbaaddu yoo fete, duraa kutaa barruu fili, booda qaqaa barbaadii baakka buusi bani.

Barruu barbaaduuf

 1. Qaqaa barbaadii baakka buusi banuf Gulaali - Barbaadii Baakkabuusi cuqaasi.
 2. Sanduuqa barruu keessaa Barbaadi barbaachuf barruu galchi.
 3. Tokkoon lamaanii,Barbaadi ykn Mara Barbaadi cuqaasi.

Yammu Barbaadii cuqaastu, Barreessaan barruu itti aanuu isa galfata keetiin qixxee sitti agarsiissa, kana booda gara barruu itti aanee argamuutti deemuudhaaf, Barbaadi cuqaasi.

Yoo qaaqa cuftee, osso qaaqa hinbanini, barruu itti aanuu argachuuf, furtuwwan (Ctrl+Shift+F) walitti gad-dhiibuudde argachuu nidandeessa.

Akka filannootti, barruu itti aanuu keessa ykn galmee keessaa wanta kabiroo kamuu keessa naanna'uuf, sajoowwan mirga gara gadii galmee irraa fayyadamuu nidandeessa.

Yammuu ati Mara Barbaadii cuqaastuu, Barreessaan barruu isa galfata keetiin qixxee tahe mara sitti agarsiissa. Amma akka fakkeenyaatti barruu argaman mara gara yabbuutti, ykn barruu maraaf altokkichaan akkaataa arfii fayyadamuu ni dandeessa.

Barruu bakka buusuu

Note.png Akka barruu barbaaduu ossoo hintaanee, barruu filannoo ammaa qofaa irratti bakka buusuun murtaa'aa ta'uu hindanda'u.
 1. Qaaqa Barbaadii fi Bakkabuusi banuuf, Gulaali - Barbaadii fi Bakkabuusi filadhu.
 2. Sanduuqa barruu keessaa Barbaadi barbaachuf barruu galchi.
 3. Sanduuqa barruu Dhaan bakkabuudi keessaa barruu argamaniin bakkabuusuudhaaf barruu galchi.
 4. Yoo barbaadde, Bakkabuusi ykn Mara Bakkabuusi.

Yammuu ati Bakkabuusi cuqaastu, Barreessaan barruudhaaf sanduuqa Barbaadi keessaa bakka qaree ammaatii ka'uudhan galmee hunda keessa barbaada. Yommuu barruun argamuu, Barreessaan barrichaa shoolessee deebii kee eeggata. Barruu shoolame kan galmee barruu sanduuqa barruu Dhaan bakkabuusi dhaan bakka buusuuf Bakka buusi cuqaasi. Filannoo ammaa osoo bakka hin buusiniin dura, gara barruu argame itti aanuutti deemuudhaaf, Barbaadi cuqaasi.

Yammuu Mara Bakkabuusi cuqaastu, Barreessaan barruu galfata keetiin walsiman mara bakkabuusa.

Akkaataalee barbaaduf

Ati barruu mara kan galmee kee keessaa akkaataa keeyyatatin ramadame argachuu barbaada, fakkeenyaf akkaataa "mata dureen 2".

 1. Qaaqa Barbaadii fi Bakkabuusi banuuf, Gulaali - Barbaadii fi Bakkabuusi filadhu.
 2. Qaaqa guddisuufDirqala Dabalaa cuqaasi.
 3. Barbaacha akkaataaleef mirkanneesa.
  Kan Kanaaf Barbaadu sanduuqni barruu ammaa sanduuqa tarreeti, yommuu Akkaatee keewwataa kannen galmee ammee keessatti fayyadan filachuu dandeessu.
 4. Barbaachaf akkaata fili, itti aansun Barbaacha ykn Barbaacha Maraa cuqaasi.

Dhangiiwwan barbaaduuf

Ati barruu mara kan galmee kee keessaa akkaataa dhangeessuu arfiilee sirrii murtaa'en ramadame argachuu barbaada.

Note.png Dhangii barbaaduu qofti amaloowwan arfiilee sirrii barbaada, amaloowwan akka kutaa akkaataati fayyadamame hin barbaadu.
 1. Qaaqa Barbaadii fi Bakkabuusi banuuf, Gulaali - Barbaadii fi Bakkabuusi filadhu.
 2. Qaaqa guddisuufDirqala Dabalaa cuqaasi.
 3. Qabduu Dhangii cuqaasi.
 1. Barbaadi ykn Mara Barbaadi cuqaasi.

Dirqala Dabalaa

Walfakkeenyi barbaacha barruu barruun barbaacha isaani irraa caalaati walfakkaatu barbaadu danda'a.

Dirqala Walfakkeenya barbaacha mirkaanneessun qindeessuu jijjiruf qabdu ... dirqalaan cuqaasi. (Lakkoofsota sadeen mara dalagaa 1f qindeessun barruu Ingiliffaaf garii ta'a.)

Tip.png When you have enabled Asian language support under Tools - Options - Language Settings - Languages, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.

Nanna'icha

Wantoota barbaaduu fi filachuuf Nanna'ichi meeshaa barbaachisaa dha. Akkasumas toora mul'annoo galmee keeti dhiheessun boqonnaalee sochosuu fi qindeessuuf Nanna'icha fayyadamuu dandeessa.

Foddaa Nanna'icha banuuf Gulaala - Nanna'aa fili.

Wantoota saguuf Nanna'icha fayyadami, geessituuwwan fi wabiiwwan galmee wal fakkatu ykn galmeewwan gara biroo banamaa keessa.Odeeffannoo dabalataaf Navigator ilaali.

Foddaa Nanna'inaa xiqqaa banuuf geengoo cuqulisa gajalla mirgaa galmee keetii jiruun saajoo cuqaasi.

Dadaftee gara wantoo itti aanuut utaaluuf ykn barruu itti aanuu galmee keessaa barbaaduf foddaa Nanna'ina fayyadami.


Related Topics

Naanna'aa barruu Galmeewwanii

Barbaacha Barruu Keessatti Turbaa abbaalaa fayyadamuu

Amaloowwan Barbaaduu

Himannoowwan Idilee Tarree

Citoota Sararaa Haquu

Calc keessatti Argachuu fi Bakka buusuu