Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Düzenli İfadeler Listesi

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Karakter Sonuç/Kullanım
Herhangi bir karakter Herhangi bir karakter belirlenmeksizin bir karakteri temsil eder.
. Sayfa sonu veya paragraf sonu haricindeki herhangi bir karakteri temsil eder. Örneğin, "tak.im" arama terimi "takvim" ve "taksim" sonuçlarının ikisiyle de döner.
^ Eğer terim sadece paragraf başında ise aranılan terimi bulur. Boş alanlar veya karaktere tutturulmuş çerçeveler gibi paragraf başındaki özel nesneler dikkate alınmaz. Örnek: "^Selma".
$ Eğer terim sadece paragraf sonunda ise aranılan terimi bulur. boş alanlar veya karaktere tutturulmuş çerçeveler gibi paragraf başındaki özel nesneler dikkate alınmaz. Örnek: "Selma$".

$ kendi başına bir paragrafın sonu ile eşleşir. Bu şekilde paragraf sonlarını bulup değişltirmek mümkün hale gelir..

* "*" karakterinin önündeki 0 veya daha fazla karakteri bulur. Örneğin, "Ab*c" finds "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", ve buna benzer.
+ "+" karakterinin önündeki 1 veya daha fazla karakteri bulur. Örneğin , "AX.+4" arama terimi, "AXx4" veya "AXxyz4"metnini bulur, "AX4" metni bulunmaz.

Paragraftaki arama dizisine uygun en uzun metin daima bulunur. Eğer paragraf "AX 4 AX4" metnini içeriyorsa, bu pasaj vurgulanır. "AX 4" kısımı değil.

? "?" karakterinin önündeki 0 veya daha fazla karakteri bulur. Örneğin, "Metal?" arama terimi, "Metal" ve "Meta" sonuçlarını bulur. "x(ab|c)?y" ifadesi "xy", "xaby", or "xcy" metinlerini bulur.
\ Arama, "\" sonrasında girilen özel karakteri bir düzenli ifade olarak değil de bir normal karakter olarak işler (\n, \t, \> ve \< katışımları dışında). Örneğin, "ağaç\.", "ağaç." ifadesini bulurken "ağaçlar" ya da "ağaçla" ifadelerini bulmaz.
\n Shift+Enter tuş kombinasyonu ile eklenmiş satır kesmesini temsil eder. Satır kesmesini, paragraf kesmesi olarak değiştirmek için Aranan ve Yeni değer kutucuklarına \n'i girin ve ardından bir arama ve değiştirme gerçekleştirin.

İçin ara metin kutusu içindeki \n, Shift+Enter tuşları ile eklenmiş satır sonuna karşılık gelir.

İle yerdeğiştir metin kutusundaki \n, Enter veya Return tuşları ile girilebilen paragraf sonlarına karşılık gelir.

\t Bir tab (sekme) karakterini gösterir. Bu ifadeyi ayrıca Yeni değer kutusunda da kullanabilirsiniz.
\b Bir kelime sınırını eşleştir. Örneğin, "\bbook" ifadesi "bookmark" ifadesini bulur ancak "checkbook" ifadesini bulmaz. Oysa "book\" ifadesi "checkbook" ifadesini bulur ancak "bookmark" ifadesini bulmaz. Aranan kelime "book" her iki aramada da bulunur.
^$ Boş paragrafları arar.
^. Bir paragraf başındaki ilk karakteri bulur.
& veya $0 Aranankutusundaki arama ölçütüne göre bulunan metine, Değişiklik yaptığınız zaman, Yeni değer metin kutusunda belirlediğiniz metni ekler.

Örneğin, eğer Aranan kutusunda "pencere" metnini girer ve Yeni değer kutusuna "& çerçevesi" metnini girerseniz, "pencere" metni "pencere çerçevesi" metni ile değiştirilecektir.

Ayrıca, arama ölçütleriyle bulduğunuz metinlerin, Öznitelikleri'ni değiştirmek ya da bunları faklı bir Biçim ile kullanmak için de Yeni değer kutusuna bir "&" işareti girebilirsiniz.

[abc123] Köşeli ayraçlar arasındaki içindeki karakterleri bulur. Örneğin, s[eü]t ile, "set" ve "süt" sözcüklerini bulabilirsiniz.
[a-e] Başlangıç ve bitiş karakterlerini de içerecek şekilde, a ve e arasındaki karakterleri simgeler

Karakterler kod numaralarına göre sıralanır.

[a-eh-x] a-e ve h-x arasındaki karakterleri bulur.
[^a-s] a ile s karakter aralığı dışındaki tüm karakterleri bulur. Örneğin "a[^a-k]ın" "alın" ve "atın" sözcüğünü bulabilir, ancak "akın" sözcüğünü bulamaz.
\uXXXX

\UXXXXXXXX

Dört basamaklı onaltılık Unicode koda (XXXX) dayalı bir karakteri temsil eder.

Belirsiz karakterler için büyük U ve sekiz tane on altılık basamaklı (XXXXXXXX) ayrı bir çeşidi vardır.

Özel karakterler için belirli sembol yazı tipleri için kodlar kullanılan yazı tipine bağlı olabilir. Kodları, Ekle - Özel Karakter menü komutunu seçerek görüntüleyebilirsiniz.

| "|" öncesindeki ve "|" sonrasındaki terimleri bulur. Örneğin, "bu|şu", "bu" ve "şu" terimlerini bulur.
{2} Başlangıç ayracının önündeki karakterin kaç kez tekrarlanacağını tanımlar. Örneğin, "sa{2}t" "saat" sözcüğünü bulur, ancak "sat" sözcüğünü bulmaz.
{1,2} Başlangıç ayracının önündeki karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerlerde. Örneğin, "10{3,}" "1000", "1000000" metinlerini bulur, ancak "100" bulunmaz.
{1,} Başlangıç ayracının önündeki karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerlerde. Örneğin, "10{3,}" "1000", "1000000" metinlerini bulur, ancak "100" bulunmaz.
( ) Aranan kutusunda:

Ayraç içindeki karakterleri başvuru olarak tanımlar. Geçerli ifadede ilk başvuruya "\1" ile, ikinci başvuruya "\2" gibi biçimlerde başvuruda bulunabilirsiniz.

Örneğin, metniniz 13487889 sayısını içeriyorsa ve aramanız (8)7\1\1 düzenli ifadesini kullanıyorsa, "8788" sonucu bulunur.

Parantezleri () terimleri gruplamak için kullanabilirsiniz; örneğin "a(bc)?d" ifadesi "ad" veya "abcd" ifadelerini bulacaktır.

Yeni değer kutusunda:

Başvuruları değiştirmek için \ (ters bölü) yerine $ (dolar) kullanın. Bulunan karakter dizisinin tümünü değiştirmek için $0 kullanın.

[:alpha:] Alfabetik karakterleri bulur. [:alpha:]+ alfabetik karakterlerden oluşan metin dizilerini bulur.
[:digit:] Tek basamaklı bir sayı bulur. Birden fazla basamaklı bir sayı bulmak için [:digit:]+ parametresini kullanın.
[:alnum:] Alfanimerik karakterleri ([:alpha:] ve [:digit:]) temsil eder.
[:space:] Boşluk karakterini bulur (sekme karakterleri, veya bölünemez boşluk karakterleri bulunmaz).
[:print:] Yazdırılabilir karakterleri bulur.
[:cntrl:] Yazdırılamayan karakterleri bulur.
[:lower:] Seçenekler alanında BÜYÜK/küçük harf duyarlı seçeneği işaretlendiyse, küçük harf karakterleri bulur.
[:upper:] Seçenekler alanında büyük/küçük harf duyarlılığı seçeneği işaretlendiyse, büyük harf karakterleri bulur.

Örnekler

e([:digit:])? -- sıfır veya bir sayıdan sonra gelen 'e' karakterini bulur. [:digit:] gibi tüm isimlendirilmiş karakter sınıflarının parantezler içine alınması gerektiğini unutmayın.

^([:digit:])$ --Sadece tek basamaklı satırları ya da hücreleri bulur.

Arama terimlerini karmaşık arama işlemlerini gerçekleştirecek şekilde birleştirebilirsiniz.

Bir paragraf içindeki yalnız üç haneli sayıları bulmak için

^[:digit:]{3}$

^ aramanın paragraf başından başlıyacağı anlamına gelir,

[:digit:] herhangi ondalık hane anlamına gelir,

{3} "rakam" hanelerinin tam olarak üç adet olacağını belirler,

$ eşleştirmenin paragraf sonunda bitmesi gerektiğini belirler.


Related Topics

Bul ve Değiştir

When in Writer: Metin Aramalarında Özel Karakter Kullanmak

Writer'da Bulma ve Değiştirme

Writer'daki düzenli ifadelerle ilgili wiki sayfası

Calc düzenli ifadeleri hakkında Wiki sayfası