Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Himannoowwan Idilee Tarree

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Arfii Bu'aa/Fayyadama
Arfii kamuu Arfiilee kenname bakka bu'a ta'uu baannan ifteefameera.
. Arfii baaqqee kamuu cita sararaattii ala ykn cita keewwataa bakka bu'a. Fakkenyaaf jecha "sh.rt" lamaanuu deebisa "qomee fi gabaabaa"
^ Jecha barbaadii qofa barbaada. Yoo jechi jalqabaa keewwataa wantoota addayaa kanneen akka dirreewwan duwwa ykn arfii-goodayyaawwan korkodaaye jalqabbiin keewwataa tuffatamaniini. Fakkenyaaf: "^peter".
$ Jecha barbaadii qofa barbaada. Yoo jechi xumura keewwataatti mul'ata. Wantoonni addayaa kanneen akka dirreewwan duwwaa ykn arfii keewwataa tuffatamaniiru Fakkenyaaf: "pete$".

$ on its own matches the end of a paragraph. This way it is possible to search and replace paragraph breaks.

* Arfilee zeeroo ykn isaa ol fuuldura "*". Fakkenyaf, "Ab*c"barbaada"Ac","Abc", "Abbc", "Abbbc", fi kan kaanneen fakkaatu barbaada.
+ Arifiilee tokko ykn isaa ol fuulduura"+". Fakkenyaaf, "Ax+41" barbaada "Ax*41", garuu "Ax*4" miti barbaada.

Diraa baay'ee dheeraa barbaacha kana kan miilu haala keewwata keessaa yeroo hundaa argama. Keewwanni yoo diraa "Ax4ax4" karaan hundi shoolame.

? Arfiilee zeeroo ykn tokkoo fuula dura "?" barbaada. Fakkenyaf, "Barruulee" barbaa "Barruu" fi "Baruulee" fi "x(ab|c)?y" barbaada "xy", "xaby" ykn "xcy".
\ Arfii addayaa hiikuu kan "\" akka arfii bartamootti hordofuu fi akka himannoo idileetti miti (waliin makiisaan ala \n, \t, \>, fi \<). fakkeenyaaf, "tree\." "tree.", not "treed" ykn "trees" barbaada.
\n Sarara citaa walmakiinsa furtuu Shift + Enter walin sagamee ture bakka bu'a. Sarara citaa keewwata citaa keessatti jijjiiruuf \n Barbaachaa keessatti galchiiti sanduuqawwan Bakkabuusi ittaansuudhaan barbaaduufi bakka buusuu hojadhuu.

\n Barbaacha keessatti, sanduuqni barruu cita sarara wal makiinsa furtuu Shift+Enter waliin sagamee tuureef dhaabbata.

\nBakka buusii waliin saagamuu danda'u bakka bu'a.

\t Caancala bakka bu'a. Dabalataaniis himannoo kana sanduuqa Bakka buusiin waliin fayyadamuu ni dandeessa.
\b Match a word boundary. For example, "\bbook" finds "bookmark" but not "checkbook" whereas "book\b" finds "checkbook" but not "bookmark". The discrete word "book" is found by both search terms.
^$ Keewwata duwwaa barbaada.
^. Arfii ka'uumsa keewwataa barbaada.
& ykn $0 Diraa ulaagaa barbaaduuttin argame sanduuqa Barbaachaf keessaa argame gara jecha sanduuqaa Barbaacha waliin keessaatti yeroo bakka bu'iinsa taasiftu.

Fakkeenyaaf, Sanduuqa Barbaacha keessatti yoo galchitu fi \"&goodayyaa\" sanduuqa Bakkabuusuu waliin keessatti jechi \"foddaan\" foddaa goodayyaadhaan bakka bu'a.

Dabalataanis, "&" sanduuqa Bakka buusaa keessatti galchuu dandeessa Amaloota ykn Dhangii diraa ulaagaa barbaachaatiin argamu fooyyessuuf.

[abc123] Arfiilee sadallaa gidduu jiran tokko bakka bu'a.
[a-e] Represents any of the characters that are between a and e, including both start and end characters

The characters are ordered by their code numbers.

[a-eh-x] Arfiilee kamuu kan a-e gidduu fi h-x bakka bu'a.
[^a-s] Arfii kamuu kan a fi s gidduu hin taane bakka bu'a.
\uXXXX

\UXXXXXXXX

Represents a character based on its four-digit hexadecimal Unicode code (XXXX).

For obscure characters there is a separate variant with capital U and eight hexadecimal digits (XXXXXXXX).

For certain symbol fonts the code for special characters may depend on the used font. You can view the codes by choosing Insert - Special Character.

| Finds the terms that occur before the "|" and also finds the terms that occur after the "|". For example, "this|that" finds "this" and "that".
{2} Lakkoofas sa'aatiiwwan kan arfii fuuldura sadallaa banuutti uumaman hiika. Fakkeenyaaf ,"tre{2}" "mucha" barbaada.
{1,2} Lakkoofas sa'aatiiwwan kan arfii fuuldura sadallaa banuutti uumamuu danda'u hiika. Fakkeenyaaf ,"tre{2}" "mucha" "treee fi" "treeeee" hiika.
{1,} Lakkoofas sa'aatiiwwan kan arfii fuuldura sadallaa banuutti uumamuu danda'u hiika. Fakkeenyaaf ,"tre{2}" "mucha" "treee fi" "treeeee" hiika.
( ) Sanduuqa Barbaacha keessa:

Arfiileen golbee lakkuu keessa akka wabii,ittaansuun gara wabii jalqabaa himannoo waliini ammee keessaa wabeffachuu dandeessa "\1", waabii lammaffa "\2" fi kkf.

Fakkeenyaaf, yoo barruun kee lakkofsa 13487889 qabatee fi himannoo idilee fayyadamuu dhaan (8)7\1\1,"8788" barbaaduu ni argama.

Dabalataaniis () jechoota gurmeessuuf fayyadama, fakkeenyaaf "a(bc)?d" ykn "ad" ykn "abcd".

Sanduuqa bakka buusii waliin keessa:

Wabiiwwan bakka buusuuf $(doolaara) iddoo \ (backslash)fayyadami. Diraa guutuu jiru bakka buusuuf $0 gargaarami.

[:alfaa:] Arfii katabbii bakka buusa. [:alfaa:] + tokkoo isaani barbaaduuf fayyadami.
[:lakqurxa:] Lakqurxaa kurnyee bakka buusa. [:lakqurxaa:]+ tokkoo isaanii barbaaduu fayyadami.
[:alnum:] Arfii katabbii ([:alfaa:] fi [:lakqurxaa:]).
[:iddoo:] Arfii maxxanfamuu danda'u bakka bu'a (but not other whitespace characters).
[:maxxansii:] Arfii maxxanfamuu dandaa'an bakka bu'a.
[:cntrl:] Arfii hin maxxanfamne bakka bu'a.
[:xixiqqaa:] Arfii qubee xixiqqaa bakka bakka bu'a yoo Walsiimani qubee Dirqalawwan keessattii filatame.
[:Gurguda:] Arfii qubee guddaa bakka bakka bu'a yoo Walsiimani qubee Dirqalawwan keessattii filatame.

Fakkenyota

e([:digit:])? -- finds 'e' followed by zero or one digit. Note that currently all named character classes like [:digit:] must be enclosed in parentheses.

^([:digit:])$ -- finds lines or cells with exactly one digit.

Barbaachaa xaxaa uumuuff jechoota barbaachaa waliin makkuu ni dandeessa.

Lakkoofsa lakqurxaa-sadee keewwataa keessaa qofaa issaa barbaaduuf.

^[:lakqurxa:]{3}$

^ jechuun walsimni jalqaba keewwataatti ta'uu qaba jechuudha,

[:lakkqurxa:] lakqurxaa kurnyee kamuu walsima,

{3} jechuun dirrqamaa sirrumaan 3 kan \"lak qurxaa\" ta'uu qaba,

$ jechuun walsimni dirqama dhuma keewwataatti jechuudha.


Related Topics

Barbaadi & Bakkabuusi

When in Writer: Barbaacha Barruu Keessatti Turbaa abbaalaa fayyadamuu

Barreessaa irratti Barbaaduu fi Baakkabuusu

Wiki page about regular expressions in Writer

Wiki page about regular expressions in Calc