Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Llista d'expressions regulars

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Caràcter Resultat/Utilització
Qualsevol caràcter Representa qualsevol caràcter simple, llevat que s'indiqui el contrari.
. Representa un únic caràcter, excepte un salt de línia o de paràgraf. Si cerqueu "c.la", per exemple, es troba "cala" i "cola".
^ Troba el terme de cerca només si apareix al començament d'un paràgraf. S'ignoren els caràcters especials (com ara els camps buits i els marcs ancorats com a caràcters) situats al començament d'un paràgraf. Exemple: "^Pere".
$ Troba el terme de cerca només si apareix al final d'un paràgraf. S'ignoren els caràcters especials (com ara els camps buits i els marcs ancorats com a caràcters) situats al final d'un paràgraf. Exemple: "Pere$".

$ per si mateix coincideix amb el fi de paràgraf. Així és possible cercar i substituir salts de paràgraf.

* Troba el caràcter zero o un dels caràcters situats davant del signe "*". Per exemple, "Ab*c" troba "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", etcètera.
+ Troba un o diversos caràcters situats davant del signe "+". Per exemple, "AX.+4" troba "AXx4", però no pas "AX4".

El sistema sempre troba la cadena més llarga que coincideix amb el patró de cerca en un paràgraf. Si el paràgraf conté la cadena AX 4 AX4, es realça tot el passatge.

? Troba el caràcter zero o un dels caràcters que es trobin davant del signe "?". Per exemple, "Texts?" troba "Text" i "Texts", i "x(ab|c)?y" troba "xy", "xaby" o "xcy".
\ La cerca interpreta el caràcter especial que segueix "\" com a caràcter normal i que no és una expressió regular (excepte per a les combinacions \n, \t, \> i \<). Per exemple, "fred\." troba "fred.", però no troba "freda" ni "fredes".
\n Representa un salt de línia que s'ha inserit mitjançant la combinació de tecles Maj+Retorn. Per reemplaçar un salt de línia per un salt de paràgraf, introduïu \n als quadres Cerca i Reemplaça per, i realitzeu una cerca amb reemplaçament.

\n en el quadre de text Cerca representa un salt de línia que s'ha introduït amb la combinació de tecles Maj+Retorn.

\n en el quadre de text Reemplaça per correspon a un salt de paràgraf que es pot introduir amb la tecla de retorn.

\t Representa un tabulador. També podeu utilitzar aquesta expressió en el quadre Reemplaça per.
\b Correspon a l'extrem d'un mot. Per exemple, «\bombra» troba «ombrada» però no pas «escombra» mentre que «ombra\b» troba «escombra» però no «ombrada». La paraula «ombrada» es troba amb els dos termes de cerca.
^$ Troba un paràgraf buit.
^. Cerca el primer caràcter d'un paràgraf.
& o $0 Quan feu un reemplaçament, afegeix la cadena que coincideix amb els criteris de cerca del quadre Cerca al terme indicat en el quadre Reemplaça per.

Per exemple, si introduïu "finestra" en el quadre Cerca i "& emergent" en el quadre Reemplaça per, es reemplaça el mot "finestra" per "finestra emergent".

També podeu introduir un signe "&" en el quadre Reemplaça per per modificar els atributs o el format de la cadena que ha de coincidir amb els criteris de cerca.

[abc123] Cerca un dels caràcters entre claudàtors.
[a-e] Representa qualsevol caràcter situat entre les lletres a i e, ambdós inclosos.

Els caràcters estan ordenats pels seus números de codi.

[a-eh-x] Representa qualsevol caràcter situat entre les lletres a-e i h-x.
[^a-s] Representa qualsevol cosa que no es trobi entre a i s.
\xXXXX

\UXXXXXXXX

Representa un caràcter basat en el seu codi hexadecimal Unicode de quatre dígits (XXXX).

Per a caràcters poc comuns hi ha una variant que utilitza una U majúscula i vuit dígits hexadecimals (XXXXXXXX).

En alguns tipus de lletra, el codi dels caràcters especials depèn del tipus de lletra utilitzada. Podeu visualitzar els codis si trieu Insereix - Caràcters especials.

| Cerca els termes que apareixen davant del signe "|" i també cerca els termes que apareixen després del signe "|". Per exemple, "això|allò" troba "això" i "allò".
{2} Defineix quantes vegades apareix el caràcter anterior a la clau d'obertura. Per exemple, "cre{2}" troba i selecciona "creeu".
{1,2} Defineix el nombre mínim i màxim de repeticions del caràcter anterior a la clau d'obertura. Per exemple, "cre{1,2}" troba i selecciona "cre" i "cree".
{1,} Defineix el nombre mínim de repeticions del caràcter anterior a la clau d'obertura. Per exemple, "cre{2,}" troba "cree", "creee" i "creeeee".
( ) En el quadre Cerca:

Defineix els caràcters entre parèntesis com a referència. Aleshores podeu enviar la primera referència a l'expressió actual que contingui "\1" cap a la segona referència que contingui "\2", i així successivament.

Per exemple, si el text conté el nombre 13487889 i feu una cerca amb l'expressió regular (8)7\1\1, es trobarà "8788".

També podeu utilitzar () per agrupar termes. Per exemple, "a(bc)?d" troba "ad" i "abcd".

En el quadreReemplaça per:

Utilitzeu $ (dòlar) en comptes de \ (barra inversa) per reemplaçar referències. Utilitzeu $0 per reemplaçar tota la cadena que s'hagi trobat.

[:alpha:] Representa un caràcter de l'abecedari. Utilitzeu [:alpha:]+ per trobar-ne un.
[:digit:] Representa un dígit decimal. Utilitzeu [:digit:]+ per trobar-ne un.
[:alnum:] Representa un caràcter alfanumèric ([:alpha:] i [:digit:]).
[:space:] Representa un espai (però no altres espais en blanc).
[:print:] Representa un caràcter imprimible.
[:cntrl:] Representa un caràcter no imprimible.
[:lower:] Representa minúscules si l'opció Distingeix entre majúscules i minúscules s'ha seleccionat a Opcions.
[:upper:] Representa un caràcter en majúscules si l'opció Distingeix entre majúscules i minúscules s'ha seleccionat a Opcions.

Exemples

e([:digit:])? -- troba 'e' seguit de zero o un dígit. Tingueu en compte que actualment totes les classes de caràcters amb nom, com ara [:digit:], s'han de col·locar entre parèntesis.

^([:digit:])$ -- troba línies o cel·les que contenen exactament un dígit.

Podeu combinar els termes de cerca per fer cerques complexes.

Per trobar nombres de tres xifres en un paràgraf

^[:digit:]{3}$

^ vol dir que la coincidència ha de ser al començament d'un paràgraf,

[:digit:] coincideix amb qualsevol xifra decimal,

{3} vol dir que hi ha d'haver exactament 3 còpies de "digit",

$ vol dir que la coincidència ha de ser al final d'un paràgraf.


Related Topics

Cerca i reemplaça

When in Writer: Utilització de comodins en cerques de text

Cercar i reemplaçar en el Writer

Pàgina wiki sobre les expressions regulars al Writer

Pàgina wiki sobre les expressions regulars al Calc